ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี

Z2 Kanchanaburi – วัดถ้ำเสือ – มีนาคาเฟ่

ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี

รหัส 023-0289
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
699 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
187 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – Z2 Kanchanaburi – วัดถ้ำเสือ – มีนาคาเฟ่

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท พระราม 2 เลยหมู่บ้านชิชา) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ

06.30 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

09.00 น. : เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะสู่ Z2 Kanchanaburi  คาเฟ่เมืองกาญ มาในธีมนั่งชิลชมแม่น้ำ ฟิลลิ่งทะเล้ ทะเล! ตกแต่งด้วยต้นมะพร้าวคล้ายกับริมทะเล มาแล้วต้องอัพรูปลงรัวๆ ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่วัดถ้ำเสือ วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่อำเภอท่าม่วง มีชื่อเสียงเลื่องลือในความสวยงามของพระรูปองค์ใหญ่ ‘หลวงพ่อชินน์ประทานพร’ ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทาง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมีนา คาเฟ่ บริการเมนูก๋วยเตี๋ยวโอ่งแบบพิเศษ ท่านละ 1 ชาม

บ่าย : จากนั้นให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่ แชะรูปกันได้ทุกมุม ณ ร้าน มีนาคาเฟ่ (กาแฟหลักสิบ วิวหลักล้าน) ตัวร้านจะออกแนวโมเดิร์นปูนเปลือย มีดาดฟ้าให้นั่งชมวิว แบบพาโนราม่า มองเห็นวิวทุ่งนาอันกว้างใหญ่และมองเห็นวิววัดถ้ำเสือที่โดดเด่นสวยงาม ทั้งยังมีมุมพักผ่อนแบบชิลล์ๆ ทั้งในห้องแอร์และโซนเอาท์ดอร์ให้ได้เลือกจุดนั่งดื่มกาแฟพร้อมชมวิวไปในตัว หากได้ไปแล้วจะเอ่ยว่า กาแฟหลักสิบ วิวหลักล้าน พิเศษ! บริการเครื่องดื่มเย็นท่านละ 1 แก้ว (ไม่รวมค่าขนม) ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน เป็นต้น
 2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ

 

ช่วงเดินทาง
27/03/2021 27/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
699 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี
เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/04/2021 03/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  699 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี
  เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/04/2021 10/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   699 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี
   เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/04/2021 18/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    699 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี
    เดินทาง 18/04/2021 18/04/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/04/2021 24/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     699 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี
     เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      27/03/2021 27/03/2021
      รถตู้
      699 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี
      เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       03/04/2021 03/04/2021
       รถตู้
       699 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี
       เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/04/2021 10/04/2021
        รถตู้
        699 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี
        เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         18/04/2021 18/04/2021
         รถตู้
         699 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี
         เดินทาง 18/04/2021 18/04/2021
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          24/04/2021 24/04/2021
          รถตู้
          699 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์Café Day Trip กาญจนบุรี
          เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • ต.ค.64 - เม.ย.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 28 ครั้ง
           เริ่มต้น 5,490 บาท
           รหัส 010-0012
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 5,490 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64 - ก.ย.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 196 ครั้ง
           เริ่มต้น 5,390 บาท
           รหัส 019-0283
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 5,390 บาท
           • ธ.ค.64 - มี.ค.65
           • 8 วัน 5 คืน
           • 21 ครั้ง
           เริ่มต้น 39,999 บาท
           รหัส 013-0036
           8 วัน 5 คืน
           เริ่มต้น 39,999 บาท
           ชื่นชอบ