ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1

 เที่ยวเมืองรอง ต้องลองไป ปล่อยตัว ปล่อยใจ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1

รหัส 023-0314
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
799 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
190 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 วัดพระพุทธบาท– ตลาดหัวปลี - คาเฟ่ในสวนริมแม่น้ำป่าสัก – Street Art @แก่งคอย – หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ไทยวน”

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ

06.20 น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดสระบุรีโดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

08.30 น. ; เดินทางถึงจังหวัดสระบุรี นมัสการรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร โบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ ” รอยพระพุทธบาทที่ ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี

ตลาดหัวปลี ตลาดนัดชุมชน แบบมีสไตล์ ตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ ตกแต่งในแต่ละมุมได้น่ารัก มีจุดให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในตลาดเย็นสบาย ร่มรื่นด้วยต้นไม้ สวนไผ่ และนาบัว ครบครันด้วยสินค้าโอทอปที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน ทั้งของกิน ของใช้ พืช ผัก สวนครัว สมุนไพร ต้นไม้ ขายเยอะมาก

Leaf Garden “คาเฟ่ในสวนริมแม่น้ำป่าสัก ที่จะพาคุณผ่อนคลายไปกับการดื่มด่ำธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ โอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ร่มรื่นสบายตา อีกทั้งกองทัพเบเกอรี่ กว่า 40 ชนิด สลับหมุนเวียนมาให้ลิ้มลองกันในทุกวัน พร้อมๆกับเมนูเครื่องดื่มสุดโปรด ที่รอทุกคนอยู่ เติมเวลาดีๆ ไปด้วยการพาครอบครัว มาพักผ่อนหย่อนใจ ที่สำคัญไม่ไกลจากกรุงเทพ (ไม่รวมค่าขนม เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม)

ถ่ายรูปชิคๆ Street Art @แก่งคอย จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของสระบุรี  ถนนศิลปะ ร้านค้าบนตลาดท่าน้ำแห่งใหม่ ของแก่งคอย นอกจากเที่ยวตลาดแล้วยังมี จุดถ่ายรูป ให้ได้แวะถ่ายทั้งวัน

หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ไทยวน” แหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน เกิดจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ที่ต้องการจะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน จึงได้เริ่มรวบรวมสถานที่และสิ่งของ ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากก่อนกลับ

19.30 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5แสนบาท 1-15ปี หรือ อายุ 75-85ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1ปี หรือ อายุเกิน 85ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน เป็นต้น
 2. ค่าทิปทีมงานท่านละ100 บาท

 

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ

 

ช่วงเดินทาง
28/03/2021 28/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1
เดินทาง 28/03/2021 28/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/04/2021 04/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  799 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1
  เดินทาง 04/04/2021 04/04/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/04/2021 11/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   799 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1
   เดินทาง 11/04/2021 11/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/04/2021 18/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    799 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1
    เดินทาง 18/04/2021 18/04/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/04/2021 25/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     799 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1
     เดินทาง 25/04/2021 25/04/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      28/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      799 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1
      เดินทาง 28/03/2021 28/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       04/04/2021 04/04/2021
       รถตู้
       799 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1
       เดินทาง 04/04/2021 04/04/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        11/04/2021 11/04/2021
        รถตู้
        799 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1
        เดินทาง 11/04/2021 11/04/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         18/04/2021 18/04/2021
         รถตู้
         799 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1
         เดินทาง 18/04/2021 18/04/2021
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          25/04/2021 25/04/2021
          รถตู้
          799 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์Café Day Trip สระบุรี EP1
          เดินทาง 25/04/2021 25/04/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • รถตู้
           • มี.ค.64 - เม.ย.64
           • 1 วัน 0 คืน
           • 184 ครั้ง
           เริ่มต้น 699 บาท
           • Air Asia (FD)
           • ต.ค.64 - มี.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 64 ครั้ง
           เริ่มต้น 6,990 บาท
           รหัส 016-0054
           3 วัน 2 คืน
           Air Asia (FD)
           เริ่มต้น 6,990 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 207 ครั้ง
           เริ่มต้น 6,888 บาท
           รหัส 001-0181
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 6,888 บาท
           ชื่นชอบ