ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม

วัดช้างไห้ l  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว l บ่อน้ำพุร้อนเบตง l อุโมงค์ปิยะมิตร l สนามบินเบตง l ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม l อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ l Skywalk ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง l Street Art สงขลา l หาดสมิหลา l มัสยิดกลาง

ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม

รหัส 006-0270
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
8,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
196 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่– วัดช้างไห้ - สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง- อุโมงค์ปิยะมิตร วัดพุทธาธิวาส – บ่อน้ำพุร้อนเบตง - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา

04.00 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเข้าประตูที่ 7-8 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์

06.00 น. : เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70

07.25 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นนำท่านขึ้นเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จ.ปัตตานี ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี จากนั้นเดินทางไปเมืองเบตง แวะถ่ายรูป สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูดังเมืองเบตง

บ่าย : นำท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมกองกำลังพรคคคอมมูนิสมาลายา ที่เจาะอุโมงค์ภูเขาเพื่อใช้ในการหลบภัย มีความยาวถึง 1 กม. โดยประมาณ เรียกกันว่า อุโมงค์ปิยะมิตร

16.00 น. : จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ่อน้ำพุร้อนเบตง ตั้งอยู่ใน ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เดินทางต่อไปยัง สวนดอกไม้หมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 SKYWALK อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูชู - เฉาก๊วย กม.4 – ชมตู้ไปรษณีย์ – วัดพุทธาธิวาส – OK BETONG - สนามบินเบตง – ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ถนนคนเดินเบตง

05.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นวิวที่สวนงามที่สุดให้ท่านได้ดื่มด่ำ สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ( รวมค่าเข้าชมแล้ว)

07.30 น : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.30 น : จากนั้นนำท่านชม สะพานแตปูชู เป็นสะพานแขวนที่ช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่น ขึงด้วยลวดวลิงแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนสมัยก่อนปูด้วยไม้ระแนงข้ามแม่น้ำปัตตานียาวกว่า 100 เมตร

09.30 น. : ระหว่างทางนำท่านแวะชิม วุ้นดำ หรือเฉาก๊วย กม.4 เป็นร้านเฉาก๊วยที่เก่าแก่ดั้งเดิมของเบตง นำชมตู้ไปรษณีย์ ถ่ายรูปไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเบตงข้างหอนาฬิกา นำท่านเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส นมัสการพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเช็คอินและถ่ายรูปกับป้าย OK BETONG เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม สนามบินเบตง ที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวยเก๋ไก๋ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเหยียบแผ่นดินใต้สุดสยาม ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยามติดชายแดนมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเมืองเบตง ให้ท่านได้ชมบรรยากาศเมืองเบตงและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 

19.30 น. : นำท่านเดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืน นกนางแอ่นเกาะตามสายไฟ ถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย ที่มีไฟหลากสีสันตลอดแนวอุโมงค หน้าอุโมงค์เป็นจุดสต๊าทวิ่งของพี่ตูนBody slamอีกด้วย

 

วันที่ 3 เบตง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - Street Art สงขลา – ถนนนางงาม – หาดสมิหลา - มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. : นำท่านเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี นำท่านขอพรรับความสำเร็จ ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสงขลา

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย นำท่านชมย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนามงาม ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของเมืองสงขลา เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหาดสมิหลา ถ่ายรูปกับ นางเงือก สัญลักษณ์โดดเดนของจังหวัดสงขลา นำท่านเดินทางสู่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา นำท่านแวะซื้อของฝากก่อนกลับที่ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจำเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชั้นขนาดใหญ่ที่สุดที่หาดใหญ่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

18.00 น. : นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

20.30 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD513

21.55 น. : เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 

 

 

 


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชั้นประหยัด สายการบินนกแอร์ และรวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโล ไป-กลับ
 2. น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ
 3. ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 8. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
03/04/2021 05/04/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
8,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2021 13/04/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  10,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
  เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/04/2021 14/04/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   10,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
   เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/04/2021 16/04/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    10,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
    เดินทาง 14/04/2021 16/04/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/04/2021 17/04/2021
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     10,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
     เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/05/2021 04/05/2021
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      9,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
      เดินทาง 02/05/2021 04/05/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       03/04/2021 05/04/2021
       Nok Air (DD)
       8,990 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
       เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        11/04/2021 13/04/2021
        Nok Air (DD)
        10,990 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
        เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         12/04/2021 14/04/2021
         Nok Air (DD)
         10,990 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
         เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          14/04/2021 16/04/2021
          Nok Air (DD)
          10,990 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
          เดินทาง 14/04/2021 16/04/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           15/04/2021 17/04/2021
           Nok Air (DD)
           10,990 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
           เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            02/05/2021 04/05/2021
            Nok Air (DD)
            9,990 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์OK BETONG เบตงเมืองในหมอก ดอกไม้งาม
            เดินทาง 02/05/2021 04/05/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • รถตู้
             • ต.ค.64 - ก.พ.65
             • 2 วัน 1 คืน
             • 21 ครั้ง
             เริ่มต้น 2,222 บาท
             รหัส 011-0003
             2 วัน 1 คืน
             รถตู้
             เริ่มต้น 2,222 บาท
             • Nok Air (DD)
             • ธ.ค.64 - ม.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             • 27 ครั้ง
             เริ่มต้น 9,999 บาท
             รหัส 013-0031
             3 วัน 2 คืน
             Nok Air (DD)
             เริ่มต้น 9,999 บาท
             • VietJet Air
             • ต.ค.64
             • 3 วัน 2 คืน
             • 207 ครั้ง
             เริ่มต้น 8,999 บาท
             รหัส 008-0226
             3 วัน 2 คืน
             VietJet Air
             เริ่มต้น 8,999 บาท
             ชื่นชอบ