ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก

เมืองในฝันใกล้กรุง ชมสะพานทุ่งนาน้อย ล่องแก่งแพยาง

ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก

รหัส 023-0292
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
1,199 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
184 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 อุโมงค์ป่าไผ่ – สะพานทุ่งนาน้อย – ล่องแก่งแพยาง – เขื่อนขุนด่านปราการชล

06.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ

07.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครนายก โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

08.30 น. : เดินทางถึงจังหวัดนครนายก นำท่านเดินทางไปยัง อุโมงค์ป่าไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม  ทางเข้าวัดเป็นอุโมงค์ไผ่ เขียวขจี โค้งงอเข้าหากัน ซึ่งซุ้มป่าไผ่วัดจุฬาภรณ์วนาราม แห่งนี้ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่เอียงเข้าหากันระหว่างทางเดินมีความยาวประมาณ 800 เมตร

สะพานทุ่งนาน้อย คาเฟ่สไตล์มนต์รักลูกทุ่ง วิวนาเขาพุ่ง ถ่ายรูปสวย สะพานทุ่งนาน้อยเขาหล่น คาเฟ่บ้านๆ มีเครื่องดื่ม กาแฟโบราณ ไอติม ข้าว ผัดไท ขนมจีน ส้มตำ อาหารจานเดียวราคาเบาๆ ให้ทานชมวิวทุ่ง ที่นี่ไอเดียการเสิร์ฟอาหารไม่เหมือนใคร โทรสั่งเมนูที่ใช่ เขาจะใส่อาหารมาในปิ่นโต ใช้รถสิบล้อไต่สลิงไปเสิร์ฟกันถึงกลางทุ่ง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผ่า บรรยากาศร่มรื่น สบายๆ รอบๆร้าน จะมีทั้งโต๊ะแบบนั่งกินที่พื้น นั่งห้อยขา ดูปลาในลำน้ำ หรือจะนั่งบนโต๊ะในศาลาไม้ไผ่ บริการเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาแบบพิเศษ ท่านละ 1 ชาม

บ่าย : พาท่านลงเรือยางผจญภัยเหนือสายน้ำ ชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำนครนายกเพื่อเตรียมตัวไป ล่องแก่งแพยาง พบกับความสนุกบนสายน้ำกับการล่องแก่งเรือยาง กระแสน้ำมีลักษณะไหลลดหลั่นกันลงมาคล้ายขั้นบันได เป็นแก่งที่สร้างความตื่นเต้าเร้าใจได้พอสมควร พบกับแก่งเล็กแก่งใหญ่ ท้าทายบนเส้นทางแม่น้ำ นครนายก-วังตะไคร้ พร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดเพื่อความปลอดภัย ระดับน้ำ ของแก่งที่นี่อยู่ในระดับ 2-3 เป็นระดับเบื้องต้น จึงเป็นกิจกรรมเหมาะกับทุกเพศทุกวัย

เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนที่ก่อสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อวัตถุประสงค์ในการกักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงฤดูฝน ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเรือกสวนไร่นาและพื้นที่การเกษตรอื่นๆ ของราษฎรในยามน้ำหลาก ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากก่อนกลับ

19.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน เป็นต้น
 2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
ช่วงเดินทาง
27/03/2021 27/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
1,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว…ไปให้ถึง@นครนายก
เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/04/2021 03/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  1,199 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว…ไปให้ถึง@นครนายก
  เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/04/2021 10/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   1,199 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว…ไปให้ถึง@นครนายก
   เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/04/2021 17/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    1,199 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว…ไปให้ถึง@นครนายก
    เดินทาง 17/04/2021 17/04/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/04/2021 24/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     1,199 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว…ไปให้ถึง@นครนายก
     เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      27/03/2021 27/03/2021
      รถตู้
      1,199 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก
      เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       03/04/2021 03/04/2021
       รถตู้
       1,199 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก
       เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/04/2021 10/04/2021
        รถตู้
        1,199 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก
        เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         17/04/2021 17/04/2021
         รถตู้
         1,199 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก
         เดินทาง 17/04/2021 17/04/2021
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          24/04/2021 24/04/2021
          รถตู้
          1,199 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์One Day Trip คิดแล้ว...ไปให้ถึง@นครนายก
          เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • Air Asia (FD)
           • ธ.ค.64 - ม.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 17 ครั้ง
           เริ่มต้น 9,999 บาท
           รหัส 013-0027
           3 วัน 2 คืน
           Air Asia (FD)
           เริ่มต้น 9,999 บาท
           • Thai Smile Airways (WE)
           • ก.พ.64 - มี.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 193 ครั้ง
           เริ่มต้น 8,999 บาท
           รหัส 007-0159
           3 วัน 2 คืน
           Thai Smile Airways (WE)
           เริ่มต้น 8,999 บาท
           ชื่นชอบ