ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ทวารวดี เยือนถิ่นสมุนไพรไทยระดับโลก

ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี

รหัส 023-0306
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
899 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
182 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ – โบราณสถานเมืองมโหสถ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี – วัดแก้วพิจิตร – พิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศวร – พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน – On The Tree Café’

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า)เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

06.30 น. : ออกเดินทางสู่ จ.ปราจีนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

09.00 น. : สักการะ ต้นโพธิ์ใหญ่ 2,000 ปี ต้นแรกของไทย ใหญ่สุดๆ ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเยือนถิ่นอารยธรรมทวารวดี ณ โบราณสถานศรีมโหสถ เมืองศรีมโหสถเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธสตวรรษที่  6   ในอดีตเคยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาพุทธ แกะรอยอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑ์สถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี ชมความงดงามของพระอุโบสถแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผสมผสานศิลปกรรม 4 ชาติ ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวงภาคตะวันออก วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเศรษฐีชาวปราจีนบุรี

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ณ ลานไทรอภัยภูเบศวร

บ่าย : ย้อนรอยการแพทย์แผนไทย ณ พิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศวร คลังความรู้แพทย์แผนไทย ตั้งอยู่ภายในอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาโรกอันงดงามทรงเสน่ห์ สักการะพระหน้าปรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ ณ พุทธอุทยานโลกเขาอีโต้ วนพุทธอุทยาน น้ำตกเขาอีโต้ หรือ พุทธอุทยานโลก เป็นพุทธสถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบร่วมสมัย

จิบกาแฟท้าความสูง บนต้นยางนายักษ์สูง 15 เมตร ณ On The Tree Café (จิบกาแฟท้าความสูง) ร้านคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติ เขียวขจี พร้อมหอคอยวิวยอดต้นไม้ที่ความสูง 15 เมตร สามารถเห็นวิวโดยรอบได้ 360 องศา ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากก่อนกลับ

20.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน เป็นต้น
 2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
ช่วงเดินทาง
27/03/2021 27/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/04/2021 03/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  899 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
  เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/04/2021 10/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   899 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
   เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/04/2021 18/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    899 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
    เดินทาง 18/04/2021 18/04/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/04/2021 24/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     899 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
     เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      27/03/2021 27/03/2021
      รถตู้
      899 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
      เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       03/04/2021 03/04/2021
       รถตู้
       899 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
       เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/04/2021 10/04/2021
        รถตู้
        899 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
        เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         18/04/2021 18/04/2021
         รถตู้
         899 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
         เดินทาง 18/04/2021 18/04/2021
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          24/04/2021 24/04/2021
          รถตู้
          899 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
          เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • Thai Smile Airways (WE)
           • ต.ค.64 - ธ.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 29 ครั้ง
           เริ่มต้น 9,999 บาท
           รหัส 007-0011
           3 วัน 2 คืน
           Thai Smile Airways (WE)
           เริ่มต้น 9,999 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64 - พ.ค.64
           • 2 วัน 1 คืน
           • 204 ครั้ง
           เริ่มต้น 1,199 บาท
           รหัส 000-0241
           2 วัน 1 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 1,199 บาท
           ชื่นชอบ