ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี

 ไร่องุ่น Silver Lake / เขาชีจรรย์ / ร้านอาหารมุมอร่อย สาขาโคโม่ / Austin Café’ อ่างศิลา

ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี

รหัส 023-0299
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,099 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
199 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ไร่องุ่น Silver Lake / เขาชีจรรย์ / ร้านอาหารมุมอร่อย สาขาโคโม่ / Austin Café’ อ่างศิลา

06.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท พระราม 2 เลยหมู่บ้านชิชา)เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

07.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดชลบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

09.30 น. : ชม ชิม แชะ!! @ ไร่องุ่น นาม “ซิลเวอร์เลค” (Silverlake) เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น ไร่องุ่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการไร่องุ่นต่างๆในอเมริกาและเกิดความสนใจ จึงเนรมิตรพื้นที่กว่า 1200 ไร่ ให้เป็นไร่องุ่นในฝัน อีกทั้งเป็นอาณาจักรผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากองุ่นมากมาย ความสวยงามของไร่องุ่นซิลเวอร์เลคได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากทุกสารทิศทั่วโลก

11.30 น. : พระพุทธรูปเขาชีจรรย์  ที่เป็นเขาหินปูน เดิมมีการระเบิดหินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ต่อมาสมเด็จพระญาณสังวรฯทรงเสียดายลักษณะภูมิทัศน์อันสง่างามของเขาลูกนี้ จึงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์ไว้ และได้ดำเนินการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน มุมอร่อย สาขา Como เขาชีจรรย์ ตำนานอาหารไทยซีฟู้ดในบรรยากาศระดับเทพ ตกแต่งแบบสไตล์อิตาลี (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

บ่าย : ร้านคาเฟ่ สุดคูล ชิลล์ ชิลล์ ริมทะเลอ่างศิลา “ Austin Café “ สั่งเครื่องดื่ม เช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆ มีทั้งโซน in door, out door หรือ บรรยากาศบาร์สไตล์ชาวเกาะฮาวาย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

17.00 น. : ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ……


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 2. ค่าช่างภาพมืออาชีพ
 3. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 5. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน เป็นต้น
 2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 200 บาท

อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน) ออกเดินทางทุกวันเสาร์

จำนวนผู้เดินทาง

(ผู้ใหญ่/เด็ก)

เดินทาง 2-3 ท่าน เดินทาง 4-5 ท่าน เดินทาง 6 ท่าน
ราคาสำหรับต่อท่าน 3,799.- 3,299.- 3,099.-
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 2 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
ช่วงเดินทาง
27/03/2021 27/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,099 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี
เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/04/2021 03/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,099 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี
  เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/04/2021 10/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,099 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี
   เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/04/2021 17/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,099 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี
    เดินทาง 17/04/2021 17/04/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/04/2021 24/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,099 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี
     เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      27/03/2021 27/03/2021
      รถตู้
      3,099 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี
      เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       03/04/2021 03/04/2021
       รถตู้
       3,099 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี
       เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/04/2021 10/04/2021
        รถตู้
        3,099 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี
        เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         17/04/2021 17/04/2021
         รถตู้
         3,099 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี
         เดินทาง 17/04/2021 17/04/2021
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          24/04/2021 24/04/2021
          รถตู้
          3,099 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์Photo Day Trip ชลบุรี
          เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • เม.ย.64 - ก.ย.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 185 ครั้ง
           เริ่มต้น 9,880 บาท
           รหัส 019-0287
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 9,880 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • ต.ค.64 - ม.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 13 ครั้ง
           เริ่มต้น 4,999 บาท
           ชื่นชอบ