ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่

ม่อนแจ่ม – พระธาตุดอยคำ-ซากุระขุนช่างเคี่ยน – ดอยสุเทพ – ขันโต๊กดินเนอร์ – ดอยอ่างขาง –  ฮิโนกิแลนด์ – สวนอินทผาลัมโกหลัก – วัดบ้านเด่น – ซากุระขุนวาง – ดอยอินทนนท์ – น้ำตกวชิระธาร -ห้วยตึงเฒ่า  

ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่

รหัส 024-0340
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
11,590 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
32 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยคำ-ซากุระขุนช่างเคี่ยน – ดอยสุเทพ - ขันโต๊กดินเนอร์

05.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาเตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ Consortium Trip คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางพร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.25 น. : เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 102 (บนเครื่องบริการอาหารว่าง แต่ให้นำมาทานด้านล่าง)

08.45 น. : นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) ก่อนท่านเดินทางสู่จุด Check In แห่งใหม่ Sky walk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงาม ด้านล่างมีทุกดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ท่านสามารถลงไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ได้อย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ สักการะหลวงพ่อทันใจ เป็นผู้ที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ จากการอธิษฐานขอพรโชคลาภทั้งจากการค้า การงานหรือการเสี่ยงโชคต่าง ๆ ผู้เดินทางมาขอพร บนบานแล้วประสบความสำเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

เที่ยง : อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด 

บ่าย : นำท่านเดินทาง สู่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง ขุนช่างเคี่ยน  ถึงจุดเปลี่ยนรถบริเวณ ดอยสุเทพ นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถกระบะท้องถิ่น สู่ขุนช่างเคี่ยน อิสระชมซากุระเมืองไทย หรือ ดอกพญาเสือโคร่ง ซึ่ง 1 ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียว ให้ท่านได้สัมผัสเพียง 14 – 21 วันเท่านั้น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ไหว้ขอพร เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานจะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ปลอดภัยผ่านอุปสรรคนานาไปได้

ค่ำ : อาหารค่ำ ณ ขันโต๊กเบญจรงค์ พร้อมชมการแสดงศิลปแบบล้านนา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2 ดอยอ่างขาง – ฮิโนกิแลนด์ – สวนอินทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่น

เช้า : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น. : นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง  ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทำให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมภายในสถานีฯได้   ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเที่ยวหลัก คือ  สวนสมเด็จซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้า ติดกันคือโรงเรือนเพาะพันธุ์กุหลาบ และเรือนดอกไม้ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จ  ถัดไปบริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80  สวนกุหลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ  ไปจบโปรแกรมที่สวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย ซึ้งมีจุด Check In ที่สวยงามมากกว่า 12 จุด ที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง : อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารนิวศิริชัย  

บ่าย : นำคณะ ชมอาณาจักรไม้หอมแห่งแรกของไทย ฮิโนกิแลนด์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสุดอลังการจากญี่ปุ่น จุดเด่นสำคัญ ๆ ด้านหน้าโครงการเป็นเสาโทริอิแบบเรียวบุ ด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ จำลองมาจาก วัดอาซากุสะ และไฮไลท์สุด คือ ปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ที่สร้างจากไม้สนฮิโนกิที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ชั้นสูงและเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น

 14.30 น. : จากนั้นนำชม สวนอินทผลัม บ้านโกหลัก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอินทผลัมที่แรกของประเทศไทยที่จดสิทธิบัตร ปลูกกว่า 750 ต้น ที่ให้ผลผลิตคุณภาพ รสชาติอร่อย และแปรรูปให้เป็นน้ำอินทผลัมได้อีกด้วย

 17.00 น. : เดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบ้านสวนชมจันทร์  

วันที่ 3 ซากุระขุนวาง - ดอยอินทนนท์ – น้ำตกวชิระธาร -ห้วยตึงเฒ่า

เช้า : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น. : นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง พบไฮไลท์ของการเดินทาง ชมซากุระเมืองไทย หรือพญาเสือโคร่ง ที่ผลืดอกสีชมพูสพรั่งเป็นแนวเรียงยาวต่อกันเป็นร้อยเมตรเป็นจุดประสงค์หลักในการเดินทาง อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็นพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทยตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อ

เที่ยง : อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารโครงการหลวง  

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์  เดิมมีชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยอ่างกา นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นำท่านเดิน  ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น  ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่าง ๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล      และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

15.00 น. : นำท่านเชม น้ำตกวชิระธาร น้ำตกที่มีความสวยงาม และอยู่ไม่ไกล และให้ท่านได้ซื้อของฝากจากชาวเขา

17.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ จุด Check In อีก 1 แห่ง ณ ห้วยตึงเฒ่า อิสระสัมผัสบรรยากาศสูดโอโซนให้เต็มปอด ไฮไลท์ ที่นี้ คือ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และเพื่อน ๆ รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาโอบล้อมไว้ ที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คคล้าย ๆ สะพานซูตองเป้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทอดยาวเหนือท้องทุ่งไปยังกระท่อมที่อยู่ปลายนาด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร

18.30 น. : ท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำคณะส่งจุดนัดพบ..

20.50 น. : เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.10 น. : คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก Wintree 1 คืน ระดับ 5 ดาว/เบลล์วิลล่าเชียงใหม่  4 ดาว 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
 • กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดย    จะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

รูปภาพ
ช่วงเดินทาง
11/01/2022 13/01/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
11,590 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  15/01/2022 17/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  12,590 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
  เดินทาง 15/01/2022 17/01/2022
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/01/2022 20/01/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   11,590 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
   เดินทาง 18/01/2022 20/01/2022
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    22/01/2022 24/01/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    12,590 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
    เดินทาง 22/01/2022 24/01/2022
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/01/2022 27/01/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     11,590 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
     เดินทาง 25/01/2022 27/01/2022
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      29/01/2022 01/02/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      12,590 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
      เดินทาง 29/01/2022 01/02/2022
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/02/2022 04/02/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       12,590 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
       เดินทาง 02/02/2022 04/02/2022
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        11/01/2022 13/01/2022
        Thai Smile Airways (WE)
        11,590 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
        เดินทาง 11/01/2022 13/01/2022
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         15/01/2022 17/01/2022
         Thai Smile Airways (WE)
         12,590 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
         เดินทาง 15/01/2022 17/01/2022
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          18/01/2022 20/01/2022
          Thai Smile Airways (WE)
          11,590 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
          เดินทาง 18/01/2022 20/01/2022
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           22/01/2022 24/01/2022
           Thai Smile Airways (WE)
           12,590 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
           เดินทาง 22/01/2022 24/01/2022
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            25/01/2022 27/01/2022
            Thai Smile Airways (WE)
            11,590 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
            เดินทาง 25/01/2022 27/01/2022
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             29/01/2022 01/02/2022
             Thai Smile Airways (WE)
             12,590 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
             เดินทาง 29/01/2022 01/02/2022
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              02/02/2022 04/02/2022
              Thai Smile Airways (WE)
              12,590 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์Romantic pink ชมซากุระเมืองไทย @เชียงใหม่
              เดินทาง 02/02/2022 04/02/2022
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               จำนวนการเข้าชม 32 ครั้ง
               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • ก.พ.65 - มี.ค.65
               • 10 วัน 7 คืน
               • 16 ครั้ง
               เริ่มต้น 39,913 บาท
               รหัส 001-0390
               10 วัน 7 คืน
               เริ่มต้น 39,913 บาท
               • รถตู้
               • ธ.ค.64 - ม.ค.65
               • 2 วัน 1 คืน
               • 19 ครั้ง
               เริ่มต้น 4,999 บาท
               รหัส 007-0380
               2 วัน 1 คืน
               รถตู้
               เริ่มต้น 4,999 บาท
               • เดินทางมาเอง
               • ม.ค.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 7 ครั้ง
               เริ่มต้น 15,900 บาท
               รหัส 018-0401
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 15,900 บาท
               • VietJet Air
               • พ.ย.64 - ก.พ.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 94 ครั้ง
               เริ่มต้น 8,999 บาท
               รหัส 007-0010
               3 วัน 2 คืน
               VietJet Air
               เริ่มต้น 8,999 บาท
               ชื่นชอบ