ทัวร์Special..กระซิบรักเสมอดาว น่านไง

เดอะวิว – บ่อเกลือ – หมู่บ้านสะปัน – ชมพูภูคา – ต้นดิกเดียมวัดปรางค์-วัดภูเก็ต-กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว – วัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง -กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว – ดอยเสมอดาว – ผาชู้ -ผาหัวสิงห์ – โอท็อปเมืองน่าน – เฮือนฮังต่อ

ทัวร์Special..กระซิบรักเสมอดาว น่านไง

รหัส 024-0346
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
12,790 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
247 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ – น่าน - เดอะวิว - บ่อเกลือ – หมู่บ้านสะปัน - ชมพูภูคา

06.00 น. : คณะพร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยสไมล์ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

07.55 น. : เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 156   

09.15 น. : คณะเดินทางถึง  สนามบินน่าน สมาชิกรับสัมภาระ..ก่อนผ่านตรวจคัดกรองโควิด 19

09.30 น. : นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารว่าง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว

บ่าย : นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

14.00 น. : นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ “บ้านสะปัน” เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี รวมทั้งสายหมอกท่ามกลางขุนเขา ที่บอกเลยว่าฟิน..สุด ๆ @บ้านสะปัน จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines )   พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน  ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines )   พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน  ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก…ฮักปัว โฮเทล ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Wel come dink เรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก..เข้าห้องพักอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ต้นดิกเดียมวัดปรางค์-วัดภูเก็ต-กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว-ถนนคนเดิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของที่พัก

08.30 น. : คณะทำการ Check Out จากนั้นนำท่านชมวัดปรางค์  สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมคือ ต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชมพูภูคา รีสอร์ท

บ่าย : นำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว

15.00 น. : นำคณะเดินทางสู่จุด Check In ซิลล์ สุดฮิต ร้านกาแฟ..จิบแฟ – แช่น้ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลาย..ความเหนื่อยล้า..จากการเดินทาง..สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก..

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิล ๆ เพลิน ๆ

วันที่ 3 วัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง -กาแฟไทลื้อ-วัดก๋ง-วัดหนองบัว-ถนนคนเดิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. : นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง

10.00 น. : จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง” ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

15.00 น. : นำท่านท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง องค์พระธาตุใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐานแล้วลงรักปิดทอง พระธาตุแช่แห้ง

17.00 น. : นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก….

 

วันที่ 4 ดอยเสมอดาว - ผาชู้ -ผาหัวสิงห์ – โอท็อปเมืองน่าน – เฮือนฮังต่อ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

05.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

08.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

10.00 น. : คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรม ทำการ Check Out เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ ศูนย์โอท็อปน่าน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึก ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน สินค้าทั้งของกิน ของใช้ กว่า 1,000 รายการ อิสระ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ ที่ไปน่านแล้วต้องเช็คอิน ! นั่นก็คือ เฮือนฮังต่อ เค้าเป็นร้านกาแฟสไตล์เรือนไม้

16.35 น. : เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 159

17.50 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ..โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจเครื่องเงิน


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการ จำนวน 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 10 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 400 บาทต่อทริป

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
24/04/2021 27/04/2021
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
12,790 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Special..กระซิบรักเสมอดาว น่านไง
เดินทาง 24/04/2021 27/04/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/05/2021 04/05/2021
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  13,790 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Special..กระซิบรักเสมอดาว น่านไง
  เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   24/04/2021 27/04/2021
   Thai Smile Airways (WE)
   12,790 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Special..กระซิบรักเสมอดาว น่านไง
   เดินทาง 24/04/2021 27/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    01/05/2021 04/05/2021
    Thai Smile Airways (WE)
    13,790 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์Special..กระซิบรักเสมอดาว น่านไง
    เดินทาง 01/05/2021 04/05/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 247 ครั้ง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • รถตู้
     • มี.ค.64 - พ.ค.64
     • 2 วัน 1 คืน
     • 273 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,888 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • 2,999
     • 3 วัน 2 คืน
     • 171 ครั้ง
     เริ่มต้น เม.ย.64 - ต.ค.64 บาท
     รหัส 019-0285
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น เม.ย.64 - ต.ค.64 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • พ.ย.64 - เม.ย.65
     • 3 วัน 2 คืน
     • 62 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,390 บาท
     รหัส 019-0183
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 3,390 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 331 ครั้ง
     เริ่มต้น 4,299 บาท
     รหัส 011-0199
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 4,299 บาท
     ชื่นชอบ