ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้

แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา ถนนแม่กำปอง • ม่อนแจ่ม • ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • ดอยสุเทพ • พระธาตุดอยสุเทพ ถนนคนเดินวัวลาย • วัดพระธาตุดอยคำ • วัดอุโมงค์ • วัดพระสิงห์ • ประตูท่าแพ • วัดเจดีย์หลวง • กาดวโรรส

ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้

รหัส 008-0006
วันที่เดินทาง
พ.ย.64- ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
81 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเชียงใหม่ • แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา ถนนแม่กำปอง • ม่อนแจ่ม

04.30 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.50 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD120

08.00 น. : เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา และยังเป็นศูนย์กลางในการสักการะพระธาตุประจำปีเกิดอีกด้วย เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก พาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปอง เข้าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง ที่วัดแห่งนี้ที่โบสถ์กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่และเงียบสงบ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่ริม ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม ที่เที่ยวเชียงใหม่ยอดฮิต  มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี นำท่านเข้าพักที่ม่อนแจ่ม พักเต๊นท์โดมสีขาวติดแอร์ ห้องน้ำส่วนตัว

เย็น : บริการอาหารเย็นแบบหมูกระทะ  ชุดละ 2 ท่าน

วันที่ 2 ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • ดอยสุเทพ • พระธาตุดอยสุเทพ ถนนคนเดินวัวลาย

เช้า : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้น พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม แวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด ให้ท่านได้นั่งชิลๆ ที่ร้าน Jungle De Cafe ร้านกาแฟที่โดดเด่นด้วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการ โดยที่ร้านมีมุมถ่ายรูปมากมาย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ เพื่อพาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ พาท่านกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่พาท่านเดิน ถนนคนเดินวัวลาย 1 ใน 2 ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชียงใหม่ โดยจะมีบรรยากาศที่มีความท้องถิ่น เคล้าไปกับบ้านเรือนที่สวยงามของเชียงใหม่

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 วัดพระธาตุดอยคำ • วัดอุโมงค์ • วัดพระสิงห์ • ประตูท่าแพ • วัดเจดีย์หลวง • กาดวโรรส สนามบินเชียงใหม่

เช้า : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้น เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ชมความงดงามที่หาได้ยากที่ไหนในประเทศไทย ที่ วัดอุโมงค์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ซึ่งมีความงามด้วยศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะโรง  พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของเชียงใหม่ที่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปองค์สำคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมี เสาอินทขิล ซึ่งหรือเสาหลักเมือง เป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่ สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

18.10 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน DD9

19.15 น. : ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.

***เฉพาะพีเรียดราคา 8,999 บาท จะรวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไปกลับ 15 กิโลกรัม**

 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ

 

 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัมราคา 400 บาท/เที่ยว (หากสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับตามราคาสายการบิน) สำหรับพีเรียดราคา 7,999 บาทไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

ช่วงเดินทาง
28/11/2021 30/11/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์….เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
เดินทาง 28/11/2021 30/11/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2021 04/12/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์….เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
  เดินทาง 02/12/2021 04/12/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/12/2021 11/12/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์….เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
   เดินทาง 09/12/2021 11/12/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/12/2021 14/12/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์….เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
    เดินทาง 12/12/2021 14/12/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     16/12/2021 18/12/2021
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     7,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์….เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
     เดินทาง 16/12/2021 18/12/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      18/12/2021 20/12/2021
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      7,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์….เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
      เดินทาง 18/12/2021 20/12/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       23/12/2021 25/12/2021
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์….เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
       เดินทาง 23/12/2021 25/12/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26/12/2021 28/12/2021
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        7,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์….เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
        เดินทาง 26/12/2021 28/12/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         27/12/2021 29/12/2021
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์….เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
         เดินทาง 27/12/2021 29/12/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          28/12/2021 30/12/2021
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์….เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
          เดินทาง 28/12/2021 30/12/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           28/11/2021 30/11/2021
           Nok Air (DD)
           7,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
           เดินทาง 28/11/2021 30/11/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            02/12/2021 04/12/2021
            Nok Air (DD)
            8,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
            เดินทาง 02/12/2021 04/12/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             09/12/2021 11/12/2021
             Nok Air (DD)
             7,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
             เดินทาง 09/12/2021 11/12/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              12/12/2021 14/12/2021
              Nok Air (DD)
              8,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
              เดินทาง 12/12/2021 14/12/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               16/12/2021 18/12/2021
               Nok Air (DD)
               7,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
               เดินทาง 16/12/2021 18/12/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                18/12/2021 20/12/2021
                Nok Air (DD)
                7,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
                เดินทาง 18/12/2021 20/12/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 23/12/2021 25/12/2021
                 Nok Air (DD)
                 8,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
                 เดินทาง 23/12/2021 25/12/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  26/12/2021 28/12/2021
                  Nok Air (DD)
                  7,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
                  เดินทาง 26/12/2021 28/12/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   27/12/2021 29/12/2021
                   Nok Air (DD)
                   8,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
                   เดินทาง 27/12/2021 29/12/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    28/12/2021 30/12/2021
                    Nok Air (DD)
                    8,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงใหม่ มหัศจรรย์....เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม อลังการทุ่งดอกไม้
                    เดินทาง 28/12/2021 30/12/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     จำนวนการเข้าชม 81 ครั้ง
                     Share on social networks
                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                     • เดินทางมาเอง
                     • มี.ค.64 - พ.ค.64
                     • 2 วัน 1 คืน
                     • 256 ครั้ง
                     เริ่มต้น 1,199 บาท
                     รหัส 000-0237
                     2 วัน 1 คืน
                     เดินทางมาเอง
                     เริ่มต้น 1,199 บาท
                     • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                     • 7 วัน 5 คืน
                     • 76 ครั้ง
                     เริ่มต้น 77,000 บาท
                     • เดินทางมาเอง
                     • มี.ค.64 - พ.ค.64
                     • 3 วัน 2 คืน
                     • 347 ครั้ง
                     เริ่มต้น 5,490 บาท
                     รหัส 010-0212
                     3 วัน 2 คืน
                     เดินทางมาเอง
                     เริ่มต้น 5,490 บาท
                     • Thai Airways (TG)
                     • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                     • 8 วัน 5 คืน
                     • 68 ครั้ง
                     เริ่มต้น 52,300 บาท
                     รหัส 027-0129
                     8 วัน 5 คืน
                     Thai Airways (TG)
                     เริ่มต้น 52,300 บาท
                     ชื่นชอบ