แพคเกจจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด

วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสื้อ-วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส)ตลาดท่าเสด็จ-คำชะโนด(วังนาคินทร์คำชะโนด)- พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

แพคเกจจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด

รหัส 001-0176
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
216 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินอุดรธานี-วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสื้อ-วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)-ตลาดท่าเสด็จ

XX.XX น. : รับคณะ ณ สนามบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

XX.XX น. : ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี  เป็นจังหวัดที่มีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมการเดินทาง ทั้งทางบกและทางอากาศที่สำคัญของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำท่านเดินทางสู่  วัดป่าภูก้อน ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ วัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติ ธรรมแล้วยังเป็น จุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย เนื่องจากเป็นตั้งอยู่ที่สูงบนยอดเขา Hilight  ไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา จากนั้นนำท่านดินทางไปยัง วัดโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย  จากนั้นพาทุกท่าน เดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดท่าเสด็จตามอัธยาศัย

วันที่ 2 คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้าน ของฝาก – จุดส่งลูกค้า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ้านดุงเข้าสู่  คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด   เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู แหนมเนือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  เป็นอาคารแบบโคโลเนียล 2 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมคลาสสิกมาประยุกต์เข้ากับแบบไทย จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น แหนมเนือง หมูยอ แหนมซี่โครงหมู  มะพร้าวแก้ว ผ้าไหมลายขิด เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่าน ไปยัง ณ  สนามบินอุดรธานี เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปคนขับรถนำเที่ยว ท่านละ 200 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง     9 ท่าน เดินทาง     8 ท่าน เดินทาง       7 ท่าน เดินทาง       6 ท่าน เดินทาง         4-5 ท่าน พักเดี่ยว                จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน 2,888 3,388 3,588 3,788 4,688 800
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • เม.ย.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 178 ครั้ง
เริ่มต้น 6,990 บาท
 • ธ.ค.64 - ก.พ.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 20 ครั้ง
เริ่มต้น 46,999 บาท
รหัส 013-0035
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 46,999 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 1 คืน
 • 221 ครั้ง
เริ่มต้น 4,488 บาท
ชื่นชอบ