แพคเกจจังหวัดอุบลราชธานี โขงเจียม สามพันโบก

วัดคูหาสวรรค์-ผาแต้ม-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว-โขงเจียม-สามพันโบก-วัดพระธาตุหนองบัว

แพคเกจจังหวัดอุบลราชธานี โขงเจียม สามพันโบก

รหัส 001-0175
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,588 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
288 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินอุบลราชธานี-วัดคูหาสวรรค์-ผาแต้ม-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

……….. น.  : เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง นำท่านเดินทางไป วัดคูหาสวรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี นำท่านเดินทางไป ผาแต้ม เป็นศิลปะถ้ำของถ้ำผาขาม ภูผาทรายส่วน หนึ่งของเทือกเขาภูพาน

กลางวัน : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  นำท่านไปยัง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว เรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 โขงเจียม-สามพันโบก-วัดพระธาตุหนองบัว- ซื้อของฝาก-สนามบินอุบลราชธานี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง โขงเจียม ธรรมชาติและร่องรอย ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมมากมาย นำท่านเดินทางไปยัง สามพันโบก เป็นกลุ่มหินทรายแนวเทือกเขาภูพาน ตอนปลาย ที่ทอดตัวยาวริมฝั่งโขงไทย และลาว

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระธาตุหนองบัว จุดที่สำคัญของวัดนี้คง หนีไม่พ้น พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หรือที่ชาวอุบลเรียกกันว่า “พระธาตุหนองบัว”นำท่านไปยัง ร้านขายของฝาก ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ที่เป็นของขึ้นชื่อและของท้องถิ่น ถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบินอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 200 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง     9 ท่าน เดินทาง     8 ท่าน เดินทาง       7 ท่าน เดินทาง       6 ท่าน เดินทาง         4-5 ท่าน พักเดี่ยว                จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน 3,588 3,788 4,188 4,588 6,088 1,000
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

 

จำนวนการเข้าชม 288 ครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Airways (TG)
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 9 วัน 6 คืน
 • 66 ครั้ง
เริ่มต้น 52,900 บาท
รหัส 027-0128
9 วัน 6 คืน
Thai Airways (TG)
เริ่มต้น 52,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - พ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 16 ครั้ง
เริ่มต้น 4,788 บาท
รหัส 009-0387
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,788 บาท
ชื่นชอบ