แพ็คเกจกระบี่ ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก

ชมน้ำตกร้อน – ชมสระมรกต –ชมวิวทะเลอันดามันแบบ 180 องศาที่ดราก้อนวิวคาเฟ่ บนเชิงเขาคลองม่วง-หาดถ้ำพระนาง – ชมความงดงามและความอัศจรรย์ของทะเลแหวก Unseen in Thailand – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – บ้านต้นไม้คาเฟ่ (The Tree House Cafe) – แวะร้านของฝาก – แวะชมเขาขนาบน้ำ “อนุสาวรีย์ปูดำ” – วัดถ้ำเสือ

แพ็คเกจกระบี่ ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก

รหัส 010-0210
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,390 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
274 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินกระบี่ - ชมน้ำตกร้อน - ชมสระมรกต –ชมวิวทะเลอันดามันแบบ 180 องศาที่ดราก้อนวิวคาเฟ่ บนเชิงเขาคลองม่วง - เข้าสู่ที่พัก

…… น. : เดินทางสู่ จ. กระบี่ โดยสายการบิน………… เที่ยวบิน……………..

…… น. : เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ หลังจากรับสัมภาระแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางไป “น้ำตกร้อน” นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen  Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม ซึ่งก็ใกล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับสายน้ำตกที่ไหลหลั่นลงมา จากเนินเขา
จากนั้นนำท่านไปชม “สระมรกต” ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า สวยมากๆเหมือนสีมรกตเลยทีเดียว

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปร้านคาเฟ่ชิคๆ Dragon View Bar & Restaurant” เป็นคาเฟ่น้องใหม่มาแรงของกระบี่ที่บรรยากาศดีมาก

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 รถมารับไปส่งท่าเรือ - โปรแกรมทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ - หาดถ้ำพระนาง - ชมความงดงามและความอัศจรรย์ของทะเลแหวก Unseen in Thailand - เกาะไก่ - เกาะปอดะ - เข้าสู่ที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08:15 น. : จากนั้นรถมารับไป “ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา” เช็คอินที่ท่าเรือ รับฟังคำแนะนำและข้อปฏิบัติ

08.30 น. : ขณะท่องเที่ยวเกาะ และเขตอุทยานแห่งชาติจากไกด์ท้องถิ่น

09:20 น. : นำท่านเดินทางสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เยี่ยมชม ถ้ำพระนาง สถานที่ตั้งของศาลเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ขอพรขอให้โชคดีก่อนออกเดินเรือเพื่อทำการประมงของชาวเรือ

10:30 น. : นำท่านชื่นชมธรรมชาติอัศจรรย์ ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายขาวสะอาดที่จะปรากฏให้เห็นเมื่อยามน้ำลด

12:00 น. : นำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบบปิกนิก (2) ท่ามกลางบรรยากาศหาดทรายสีขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ผ่อนคลายสบายๆไปกับเสียงคลื่นและสายลม หลังรับประทานอาหารเที่ยง อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ อาบแดด ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

14:00 น. : เดินทางกลับถึง ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 บ้านต้นไม้คาเฟ่ (The Tree House Cafe) - แวะร้านของฝาก – แวะชมเขาขนาบน้ำ “อนุสาวรีย์ปูดำ” - วัดถ้ำเสือ – สนามบินกระบี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำท่านเดินทางไป “บ้านต้นไม้คาเฟ่” The Tree House Cafe Krabi คาเฟ่และร้านอาหารสุดน่ารัก ในบรรยากาศอันร่มรื่น

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่ พาท่านแวะซื้อของฝาก “ร้านจี้ออ” ร้านขายของฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนมท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ จากนั้น นำท่านไปแวะชมวิว “เขาขนาบน้ำ” ให้ท่านได้เก็บภาพวิวภูเขาสองลูกที่ตั้งสูงตระหง่านขนาบแม่น้ำทั้งสองข้าง เป็นภาพหนึ่งในเอกลักษณ์เชิงท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และยังมีรูปปั้นอนุสาวรีย์ปูดำตัวใหญ่ จากนั้นนำท่านไปชม “วัดถ้ำเสือ”

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินกระบี่ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

 .…. :  เดินทางกลับ สนามบิน……………. โดยสายการบิน….. เที่ยวบิน ……..

…… : เดินทางถึงสนามบิน…………กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ……..


เงื่อนไข
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ทัวร์ดำน้ำ รถรับส่งจากโรงแรม – ท่าเรือ เจ้าหน้าที่ดูแล อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน รวมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้
 • รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และระหว่างการทำกิจกรรมเดย์ทัวร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ -กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารมื้ออิสระ
 • ค่าบัตรเข้าชมค่าธรรมเนียมอุทยาน สำหรับทัวร์วันแรก และวันสุดท้าย
 • ค่าทิปคนขับรถ พนักงานบริการ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้)
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

โรงแรม ปาหนัน อ่าวนาง (Panan krabi Resort)  (จองวันนี้ – 31 มีนาคม 64)

Room type จำนวน ราคา ราคาผู้ใหญ่

2 ท่าน พักกับเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ

( เสริมเตียง )

ราคาผู้ใหญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก

ต่ำกว่า 11 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว  
Deluxe Cliff Room 2-3 ท่าน 5,390 5,090 4,590 1,200
Deluxe Cliff Room 4-5 ท่าน 4,290 3,990 3,490 1,200
Deluxe Cliff Room 6-7 ท่าน 3,790 3,490 2,290 1,200
Deluxe Cliff Room 8–9 ท่าน 3,390 3,090 2,590 1,200

โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช (COSI Krabi Ao Nang Beach) (จองวันนี้ – 31 มีนาคม 2564)

Room type จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาผู้ใหญ่

2 ท่าน พักกับเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ

( เสริมเตียง )

ราคาผู้ใหญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก

ต่ำกว่า 11 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว
COSI Room 2-3 ท่าน 5,590 ไม่มีเตียงเสริม 5,090 1,500
COSI Room 4-5 ท่าน 4,390 3,890 1,500
COSI Room 6-7 ท่าน 3,990 3,490 1,500
COSI Room 8–9 ท่าน 3,690 3,190 1,500

โรงแรม ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท (Sea Seeker Krabi Resort)   (จองวันนี้ – 31 มีนาคม 64)

***  พีเรียดช่วงสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน 64 รบกวนเช็คราคาอีกครั้ง ***

Room type จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาผู้ใหญ่

2 ท่าน พักกับเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ

( เสริมเตียง )

ราคาผู้ใหญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก

ต่ำกว่า 11 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Mountain Room 2-3 ท่าน 5,290 5,090 4,490 1,300
Deluxe Mountain Room 4-5 ท่าน 4,090 3,790 3,290 1,300
Deluxe Mountain Room 6-7 ท่าน 3,790 3,490 2,990 1,300
Deluxe Mountain Room 8–9 ท่าน 3,590 3,290 2,790 1,300
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ธ.ค.64 - ก.พ.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 20 ครั้ง
เริ่มต้น 46,999 บาท
รหัส 013-0035
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 46,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 255 ครั้ง
เริ่มต้น 3,999 บาท
รหัส 010-0198
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,999 บาท
ชื่นชอบ