แพ็คเกจกึ๊ดเติงน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) – วัดภูมินทร์ – ซุ้มลีลาวดี วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนคนเดินน่าน- ถนนลอยฟ้า 1256 – จุดชมวิว 1715 -บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา – จุดชมวิวบ้านสะปัน – น้ำตกสะปัน วัดพระเจ้าทันใจ อ. สันติสุข – ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง – วัดศรีมงคล (ก๋ง) – อ.ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

แพ็คเกจกึ๊ดเติงน่าน

รหัส 023-0297
วันที่เดินทาง
มี.ค.64- ก.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
187 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 อ.เมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) - วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน

รับท่าน : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน นำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองน่าน เที่ยวชม …วัดพระธาตุเขาน้อย บนยอดดอยเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง วัดศรีพันต้น ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก วัดภูมินทร์ เดิมชื่อว่าวัด “พรหมมินทร์” สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน มีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ

ซุ้มลีลาวดี หนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดน่านยังมีอุโมงค์ลีลาวดี หรือ จำปาลาว ที่ถนนผากองตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำ ใกล้กับวัดภูมินทร์ อุโมงค์ต้นไม้ที่กลายเป็นจุดถ่ายรูปสุดโรแมนติกและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองน่าน โค้งต้อนรับเป็นซุ้มหน้าอยู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขึ้นปกคลุมทางเดินสองข้างทาง ทำให้บรรยากาศสงบร่มเย็น วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20

วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองอร่าม

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 อ.บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิว 1715 -บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา - จุดชมวิวบ้านสะปัน - น้ำตกสะปัน วัดพระเจ้าทันใจ อ. สันติสุข - ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ ถนนลอยฟ้า 1256 – จุดชมวิว 1715 จุดชมวิว 1715 / 1715 คือระดับความสูงจากน้ำทะเล ณ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก สามารถชมทะเลหมอก ดูนกได้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณ ซึ่งมีบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือ และบ่อใต้ บ่อเหนืออยู่ริมแม่น้ำบางส่วนบ่อใต้ห่างออก ไปราว 500 เมตรติดเชิงเขาท้ายหมู่บ้าน และด้วยอำเภอบ่อเกลือ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วย ขุนเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาตและตำนานการทำเกลือบนที่สูง – จุดชมวิวบ้านสะปัน น้ำตกสะปัน น้ำตกสะปัน ตัวน้ำตกสะปันเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตกตลอดทั้งปี มีอยู่ด้วยกัน 3 ชั้นใหญ่ๆ แต่ละชั้นมีความสูงไม่มาก ประมาณ 3-6 เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดน่าน สภาพป่าไม้บริเวณน้ำตก มีความร่มรื่นร่มเย็น สมบูรณ์สวยงาม วัดพระเจ้าทันใจ ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 อ.ท่าวังผา - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า วัดศรีมงคล (ก๋ง) วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ร้านกาแฟบ้านไทลื้อเป็นร้านกาแฟของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว

ส่งท่าน : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ราคานี้รวมทิปไกค์และคนขับรถ
 2. รวมค่าเข้าชมสถานที่และอาหารตามระบุในรายการ
 3. ที่พักแบบ โฮม สเตย์ จำนวน 2 คืน
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 1. 1. ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน, รถไฟ, รถบัส) จาก…….ถึงน่าน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยานยนต์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน โปรแกรม B กึ๊ดเติงน่าน
เดินทางได้ทุกวัน เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2564

ราคาสำหรับ ลูกค้า 1 ท่าน ท่านละ (บาท) ราคาสำหรับ ลูกค้า 2 ท่าน ท่านละ (บาท) ราคาสำหรับ ลูกค้า 3 ท่าน ท่านละ (บาท)
4,990. 3,590. 2,990.
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 1-3 ท่านขึ้นไป
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆสูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • VietJet Air
 • พ.ย.64 - ธ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 23 ครั้ง
เริ่มต้น 7,999 บาท
รหัส 013-0019
3 วัน 2 คืน
VietJet Air
เริ่มต้น 7,999 บาท
 • รถบัส
 • เม.ย.64
 • 5 วัน 2 คืน
 • 256 ครั้ง
เริ่มต้น 6,999 บาท
รหัส 011-0206
5 วัน 2 คืน
รถบัส
เริ่มต้น 6,999 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 185 ครั้ง
เริ่มต้น 799 บาท
รหัส 023-0302
1 วัน 0 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 799 บาท
ชื่นชอบ