แพ็คเกจขอพรไอ้ไข่ One Day Trip เที่ยวครบ จบทุกไฮไลท์

พาท่านไปขอพร “วัดเจดีย์ ไอ้ไข่” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน – แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง – อิสระช้อปปิ้ง “ ตลาดหน้าพระธาตุ”

แพ็คเกจขอพรไอ้ไข่ One Day Trip เที่ยวครบ จบทุกไฮไลท์

รหัส 010-0357
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,590 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
231 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช - พาท่านไปขอพร “วัดเจดีย์ ไอ้ไข่” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน - แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา - ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง - อิสระช้อปปิ้ง “ ตลาดหน้าพระธาตุ” (ถนนคนเดินเมืองคอน) – สนามบิน - กรุงเทพฯ

…… น. : ออกเดินทางสู่ จ. นครศรีธรรมราช  โดยสายการบิน………… เที่ยวบิน……………..

……. น. : เดินทางถึง สนามบิน จ. นครศรีธรรมราช หลังจากรับสัมภาระแล้ว (คนขับรถตู้) จะนำท่าน ออกเดินทาง สู่ อำเภอสิชล เพื่อไปขอพรวัดดังของเมืองนครศรีธรรมราช “วัดเจดีย์ ไอ้ไข่”วัดที่มีตำนานของกุมารเทพ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ “ขออะไรก็ได้สมหวังดั่งที่อธิษฐาน” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ( เมนูขนมจีนปักษ์ใต้ ) จากนั้นนำท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายดำ – อ่าวท้องหยี ” ถนนเลียบชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย จากนั้นนำท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นนำท่านแวะสักการะ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อสิริมงคลแห่งการเดินทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ตลาดหน้าพระธาตุ”

เย็น : อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นตลาดตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อทำการเช็คอินตั๋ว และสัมภาระ

……… : เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน…….. เที่ยวบิน ……….

……… : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …


เงื่อนไข
 • คนขับ พร้อม รถตู้ปรับอากาศ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • แถมฟรี!! อาหารกลางวัน 1 มื้อ ( เมนูขนมจีนปักษ์ใต้ )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าทิปคนขับรถ 100 / ท่าน / ทริป
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ( ถ้ามี )
 • ไกด์นำเที่ยว ( กรณีต้องการ )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
จำนวนผู้เดินทาง ราคา / ท่าน
2 ท่าน 2,990
3 ท่าน 2,590
4 ท่าน 1,990
5 ท่าน 1,790
6 ท่าน 1,590

**แพ็กเกจไม่มีราคาเด็ก กรณีอายุต่ำกว่า 2 ขวบไม่มีค่าใช้จ่าย **

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
จำนวนการเข้าชม 231 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 254 ครั้ง
เริ่มต้น 2.699 บาท
รหัส 010-0262
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 2.699 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - เม.ย.65
 • 1 วัน 0 คืน
 • 11 ครั้ง
เริ่มต้น 790 บาท
รหัส 006-0399
1 วัน 0 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 790 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 261 ครั้ง
เริ่มต้น 8,499 บาท
 • รถตู้
 • ธ.ค.64
 • 5 วัน 2 คืน
 • 54 ครั้ง
เริ่มต้น 4,444 บาท
ชื่นชอบ