ดำน้ำเต็มวัน เกาะพีพี มาหยา ปิเละลากูน  เกาะไข่

แพ็คเกจดำน้ำ เกาะพีพี มาหยา ปิเละ เกาะไข่นอก , At Ubon Travel
รหัส 023-0316
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,350 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
208 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
โรงแรม – ท่าเรือ Asia Marina – ดำน้ำเต็มวัน เกาะพีพี มาหยา ปิเละลากูน เกาะไข่

07.15-07.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้โรงแรม (บริการรถรับส่งฟรี! โรงแรม-ท่าเรือดำน้ำ โรงแรมที่ให้บริการ: ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกะตะ)

08.30 น. : ถึงท่าเรือ Asia Marina บริการ ชา กาแฟ ฟรี!

09.15 น. : เรือออกจากท่าเรือ Asia Marina มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี

10.15 น. ; ถึงเกาะพีพี  อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง The Beach ชมความงามของอ่าวมาหยา ทะเลไทยที่สวยติดอันดับโลก และยังเป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของหมู่เกาะพีพี สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติซึ่งปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้ชายทะเล หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสีเขียวมรกต

10.30 น. : เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซะมะ เพื่อชมความงามของอ่าว

11.00 น. : เดินทาง อ่าวปิเละ จั๊มพ์จากเรือและเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน เดินทางสู่ ถ้ำไวกิ้ง ซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงนกนางแอ่น

11.45 น. : ดำน้ำตื้น ชมความสวยของปลาหลากสี และชมปะการัง อ่าวต้นไทร

12.30 น. : บริการอาหารมื้อเที่ยง เกาะพีพีดอน และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

14.00 น. : ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอน ไปยังอ่าวลิง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

14.30 น. : ออกเดินทางไปยัง เกาะไข่นอก เพื่อพักผ่อนเล่นน้ำเพลิดเพลินกับฝูงปลามากมาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. : ออกจากเกาะไข่นอก เดินทางสู่เกาะภูเก็ต

16.30 น. : ถึงท่าเรือ Asia Marina ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. บริการฟรี! รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ Asia Marina (โรงแรมที่ให้บริการ: ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกะตะ )
 2. อาหารกลางวันปิคนิค พร้อม ผลไม้ และเครื่องดื่ม
 3. มัคคุเทศน์นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 4. ประกันอุบัติเหตุฯ นักท่องเที่ยว
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 6. บริการยืมฟรี! เสื้อชูชีพ และ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 7. ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

โดยเรือ Speed Boat พิเศษ 1,350 บาท/ท่าน

 1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง ล่าช้าของรอบเรือ, สภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 3. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง เรือบริการ (ความล่าช้าของรอบเรือ การยกเลิกรอบเรือ ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทขนส่ง เรือบริการ พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทขนส่ง เรือบริการ)  หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพคเก็จบางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
 5. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - มิ.ย.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 3,990 บาท
 • VietJet Air
 • ก.พ.65 - มี.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • Air Asia (FD)
 • มิ.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 12,999 บาท