• ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ
 • ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์
 • ถ้ำนาคา
แพ็คเกจถ้ำนาคา ภูลังกา ปู่อือลือ บึงโขงหลง , At Ubon Travel
รหัส 006-0178
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จุดรับสนามบินอุดรธานี-ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์-ตำหนักปู่อือลือ

09.00 น. : รับที่ สนามบิน (อุดรธานี) เดินทางรถตู้ปรับอากาศ VIP

กลางวัน : (เวลาโดยประมาณ) เดินทางสู่บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อิสระอาหารกลางวัน

บ่าย : ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 40นาที) ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลง

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ เดินทางกลับเข้าที่พัก โรงแรม King Palace Hotel อ.เซกา จ.บึงกาฬ หรือ อ.บึงโขงหลง เทียบเท่า

วันที่ 2
ถ้ำนาคา-สนามบินอุดรธานี

เช้า : นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น

นำท่านส่งกลับสู่สนามบิน(จังหวัดอุดรธานี)

เงื่อนไข
 1. ค่าโรงแรม พร้อมอาหารเช้า ที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ หรือ อ.บึงโขงหลง หรือ อ.เมืองบึงกาฬ  จำนวน 1คืน (พัก 2ท่าน)
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ แบบ วีไอพี
 3. ค่าล่องเรือบึงโขงหลง
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (กทม.-อุดรฯ-กทม.)
 2. ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ
 3. ค่าบายศรี และบริวารของถวายอื่นๆ สำหรับถวายเจ้าปู่อือลือ
 4. ค่าทิปไกด์(ถ้ำนาคา) ตามความพึงพอใจ
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางจำนวน เดินทาง ราคา/ท่าน
2-5 ท่าน  6,990 บาท
6-9  ท่าน 3,990 บาท
พักเดี่ยว 600 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. การจองคิวถ้ำนาคา  ( คิว 60 วัน ก่อนการเดินทาง)
  2.1 กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล
  2.2 เลขบัตรประชาชน
  2.3 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
  2.4 ประวัติการฉีดวัคซีน
 3. กรุณาชำระค่าทัวร์เพื่อเป็นการยืนยันการจองคิวขึ้นถ้ำนาคา และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ในทุกกรณี เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ