แพ็คเกจนครพนม สักการะพระธาตุพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร-วัดพระธาตุเรณู-วัดพระธาตุท่าอุเทน-ลานพญาศรีสัตตนาคราช-Jungle Space Cafe & Bistro-ถนนคนเดินนครพนม-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3-วัดธาตุมหาชัย

แพ็คเกจนครพนม สักการะพระธาตุพนม

รหัส 001-0177
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
215 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินนครพนม-วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร-วัดพระธาตุเรณู-วัดพระธาตุท่าอุเทน-ลานพญาศรีสัตตนาคราช-Jungle Space Cafe & Bistro- ถนนคนเดินนครพนม

XX.XX น. : รับคณะ ณ สนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม

XX.XX น. : นำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ นำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุเรณูพระธาตุประจำวันจันทร์ องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม

กลางวัน :รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันศุกร์ พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม นำท่านเดินทางไปยัง ลานพญาศรีสัตตนาคราช สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมืองนครพนม พาท่านแวะถ่ายรูปกับคาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล คือ Jungle Space  Cafe & Bistro ท่ามกลางบรรยากาศสุดธรรมชาติคาเฟ่สไตล์แคมป์ปิ้ง สุดชิค สุดคูล มีมุมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ และบันไดสวรรค์
นำท่าน  Check-in พักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางไปยังถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง) อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3-วัดธาตุมหาชัย-สนามบินนครพนม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางไปยัง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เป็นสะพานที่มีความ สวยงาม มากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุมหาชัยพระธาตุประจำวันพุธ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ สารีริกธาตุ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ร้านขายของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย เมื่อถึงเวลาอันสมควร  นำท่านไปยัง ณ  สนามบินนครพนม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถนำเที่ยว ท่านละ 200 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง     9 ท่าน เดินทาง     8 ท่าน เดินทาง       7 ท่าน เดินทาง       6 ท่าน เดินทาง         4-5 ท่าน พักเดี่ยว                จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน 2,888 3,088 3,288 3,488 4,088 800
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • VietJet Air
 • พ.ค.64 - ก.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 176 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 120 ครั้ง
เริ่มต้น 4,000 บาท
รหัส 019-0282
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,000 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 195 ครั้ง
เริ่มต้น 3,499 บาท
รหัส 010-0320
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,499 บาท
ชื่นชอบ