แพะเมืองผี-วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-พระธาตุช่อแฮ-น่าน-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน-วัดภูมินทร์-พระธาตุแช่แห้ง

แพ็คเกจน่านงัยแพร่ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเขาน้อย , At Ubon Travel
รหัส 034-0347
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
ไม่ทราบสายการบิน
ราคาเริ่มต้น
7,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-น่าน-แพร่

08.00 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) หมายเหตุ : มีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดและเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ/เอกสารหรือแอพหมอพร้อมของท่านที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว /ส่วนท่านที่ฉีดวัคซีน 1 เข็ม ต้องมีผลตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 30 นาที พร้อมเอกสาร

10.30 : เหินฟ้าสู่ จังหวัดน่าน โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 285

11.50 : ถึงจังหวัดน่าน รถตู้+มัคคุเทศก์รอรับนำท่าน บริการอาหารกลางวัน ข้าวซอยต้นน้ำ ร้านนี้ขายอาหารพื้นเมืองเป็นหลัก โดยเฉพาะขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอย รสชาติเข้มข้น และพาไปต่อด้วยร้านขนมหวานชื่อดังของจังหวัด ฝีมือการทำขนมของป้านิ่มเป็นที่เลื่องลือในเรื่องความอร่อยมานานหลายปี มีให้เลือกท้งเมนูของหวานแบบร้อนและเย็น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่จังหวัดแพร่ จากนั้นให้ท่านแวะวัดบ้านนาคูหา ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนชั้นดี ติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย โดยมีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านทุ่งนาสำหรับเดินเล่นรับลมชมวิว มองเห็นธรรมชาติรอบวัดได้อย่างสวยงาม เดินทางสู่ บ้านทุ่งโฮ้ง เป็นหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง ที่มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ขึ้นชื่อมาก ได้แก่ ผ้าม่อฮ่อม ซึ่งถือกันว่ามีเนื้อดี ทนทาน และสวยงาม นักท่องเที่ยว นิยมซื้อกลับบ้าน

18.00 น : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก(แพร่)

วันที่ 2
แพร่-แพะเมืองผี-วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี-พระธาตุช่อแฮ-น่าน-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

06.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น : นำท่านชมแพะเมืองผีหรือวนอุทยานแพะเมืองผี ปรากฎการณ์ธรรมชาติ อายุล้านปี ธรรมชาติที่สร้างสิ่งสวยงามแปลกตา ให้ท่านได้เดินชมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ แล้วเชิญท่าน นมัสการพระธาตุช่อแฮ หลังจากนั้นนั่งรถสามล้อชมเมืองแพร่โรงเรียนป่าไม้แพร่ บ้านโบราณอายุนับร้อยปีแวะชมวัดจอมสวรรค์ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลังคาซ้อนลดหลั่นเป็นชั้น ประดับประดาด้วยลวดลายฉลุ อารามเป็นไม้สัก ใช้เป็นทั้งโบสถ์ วิหาร

12.00 น : บริการอาหารกลางวัน ร้านปั๋นใจ๋ ร้านนี้อาหารจะเด่นเรื่องของขนมจีน น้ำยาต่างๆ และข้าวซอย อาหารทางเหนือๆ

บ่าย : จากนั้นนำชม วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี สวยเด่นในแบบสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน ซึ่งหลวงพ่อมนตรี เจ้าอาวาสได้จำลองมาจากวัดต่างๆทางภาคเหนือ และจาก ลาว พม่า และจีน เป็นสุดยอดพุทธศิลป์ที่งดงามอย่างยิ่ง นำท่านเดินทางสู่น่าน นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน แสดงโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน มีวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองชิ้นสำคัญที่จัดแสดงได้แก่ “งาช้างดำ” ภายในพิพิธภัณฑทางยังสามารถเดินชมผ่านซุ้มลีลาวดี 100 ปีได้

18.00 น : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก(น่าน) โรงแรมบ้านน่าน หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
น่าน-วัดภูมินทร์-พระธาตุแช่แห้ง-กรุงเทพฯ

06.00 น : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านนั่งรถรางชมเมือง เล่าเรืองประวัติศาสตร์ ในที่แรกจะนำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สมบูรณ์ ที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่และตำนานพื้นบ้านของชาวเมืองน่านในอดีตกาลที่วัดภูมินทร์ แห่งที่สอง ลอดซุ้มลีลาวดีที่มีอายุ 100 ปี จากนั้นสู่ วัดช้างค้ำวรวิหารชมรูปช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัวประดับอยู่ โดยรอบซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเถาะ)ทำพิธีสืบชะตามหามงคล แบบล้านนา

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นสู่ พระธาตุเขาน้อย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองน่านได้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินน่าน

16.45 น : เหินฟ้าสู่กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 159 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

18.05 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
  • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ระดับ 4 ดาว
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
  • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( เงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
  • ตั๋วเครื่องบิน (ถ้าลูกค้าจองตามโปรแกรมที่ระบุเวลาไฟล์ทไป-กลับ โปรแกรมเที่ยวจะได้ตามนี้)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
  • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุความเจ็บป่วยความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระความล่าช้า เปลี่ยนแปลงหรือการบริการของสายการบินเหตุสุดวิสัยอื่นเป็นต้นและโรคระบาด ฯลฯ
  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว  ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจอง ขอเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง และมัดจำ 50 เปอร์เซ้นต์/ ท่าน

อัตราค่าบริการ น่านงัยแพร่ 3 วัน 2 คืน    

วันเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาท/ท่าน) พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
 ออกเดินทางทุกอาทิตย์ 7,500.-   1,500.-

** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี คิด 85 เปอร์เซ็นต์ พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)**

หมายเหตุ  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8  ท่าน  ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

รูปภาพ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ