วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) – วัดภูมินทร์ – ซุ้มลีลาวดี – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ( ชมงาช้างดำ ) – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนคนเดินน่าน – ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – วัดศรีมงคล – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

แพ็คเกจน่าน แอ่วน่าน ดอยเสมอดาว , At Ubon Travel
รหัส 037-0416
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
2 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,790 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
53 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
อ.เมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) - วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ( ชมงาช้างดำ ) - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน ( เปิด ศ.-ส.-อา.)

รับท่าน : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน นำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองน่าน เที่ยวชม …

วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่ บนยอดดอยเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น เมื่อขึ้นไปยืนบนยอดเขาจะมองเป็นทิวทัศน์ของเมืองน่านได้อย่างชัดเจน

– วัดศรีพันต้น วัดศรีพันต้น ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

– วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน

– วัดภูมินทร์ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อว่าวัด “พรหมมินทร์” สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน มีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็นวัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธานในอาคารเดียวกัน ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขแห่งแรกในประเทศไทย อีกจุดหนึ่งที่น่าใจและควรชี้ชวนกันไปชมคือ จิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูบแต้ม” มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ เช่น ภาพของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน

– ซุ้มลีลาวดี หนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดน่านยังมีอุโมงค์ลีลาวดี หรือ จำปาลาว ที่ถนนผากองตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำ ใกล้กับวัดภูมินทร์ อุโมงค์ต้นไม้ที่กลายเป็นจุดถ่ายรูปสุดโรแมนติกและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองน่าน โค้งต้อนรับเป็นซุ้มหน้าอยู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขึ้นปกคลุมทางเดินสองข้างทาง ทำให้บรรยากาศสงบร่มเย็น

– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ( ชมงาช้างดำ ) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ” ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “งาช้างดำ” ซึ่งไม่ทราบประวัติความเป็นมา สันนิษฐานว่าเป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้มไปทางดำ มีรูปลักษณะเป็นงาปลียาว 94 เซนติเมตร หนัก 48 กิโลกรัม งาช้างดำนี้ ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน

– วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20

– วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองอร่าม

ถนนคนเดินน่าน ( เปิด ศ.-ส.-อา.)

ค่ำ : อิสระอาหารเย็น ทานอาหารแบบขันโตก  ณ ถนนคนเดินน่าน

วันที่ 2
อ.นาน้อย – ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย - อ.ท่าวังผา - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

ตื่นเช้าสักหน่อย…. นำท่านเดินทางสู่ อ.นาน้อย

– ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

– เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา มีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม  แล้วแต่จะจินตนาการให้เป็นรูปอะไร กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ. แพร่

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา

– วัดศรีมงคล (ก๋ง) วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

จากนำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว

 – วัดภูเก็ต วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้ง  เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวย เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง

– ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นร้านกาแฟของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ

ส่งท่าน : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ราคานี้รวมทิปไกด์ และคนขับรถ
 2. รวมค่าเข้าชมสถานที่ และอาหารตามระบุในรายการ
 3. ที่พักแบบ โฮม สเตย์ จำนวน 1 คืน
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 1. ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน, รถไฟ, รถบัส) จาก…….ถึงน่าน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยานยนต์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ทัวร์น่าน 2 วัน 1 คืน โปรแกรม แอ่วน่าน ดอยเสมอดาว

ออกเดินทางได้ทุกวัน 01 พฤศจิกายน6428 กุมภาพันธ์64

ราคาสำหรับ ลูกค้า 1 ท่าน
ท่านละ (บาท)
ราคาสำหรับ ลูกค้า 2 ท่าน
ท่านละ (บาท)
ราคาสำหรับ ลูกค้า 3-4 ท่าน ท่านละ (บาท)
5,990. 3,590. 2,790.

การยกเลิกการเดินทาง

 1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ หรืออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
 2. ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

หมายเหตุ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 1-4 ท่าน
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ