แพ็คเกจปัตตานี-เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา-ศาลท่านลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกรือเซะ-เมืองเบตง-น้ำพุร้อนเบตง-สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา)-อุโมงค์ปิยะมิตร
ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-Sky Walk จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง

แพ็คเกจปัตตานี-เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

รหัส 001-0180
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
5,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
209 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่-มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา-ศาลท่านลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกรือเซะ-เมืองเบตง

XX.XX น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานXXXX เคาน์เตอร์สายการบินXXXX พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
XX.XX น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานXXXX โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

09.00 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานXXXX หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง

10.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หรือชื่อเต็มคือ มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี 2534 เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง ศาลท่านแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในไทย

16.00 น. : จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 น้ำพุร้อนเบตง-สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา)-อุโมงค์ปิยะมิตร-ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก- อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง น้ำพุร้อนเบตง เป็นน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

10.00 น. : นำท่านเดินทางถึง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) เป็นโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ ส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่ง

11.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่สร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก

14.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

เย็น : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 Sky Walk จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแขวนแตปูซู-วัด ช้างให้-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่

05.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ Sky Walk จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่บริเวณยอดเขาฆูนุงซีลีปัต sky walkแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คของ อ.เบตง

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนแตปูซู เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ห้ามพลาด

11.00 น. : นำท่านเดินทางถึง วัดช้างให้ หรือ วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

14.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกิมหยง ตลาดขายสินค้าชื่อดังของเมืองหาดใหญ่ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของฝาก

XX.XX น. : เดินทางออกจากสนามบินหาดใหญ่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน XXX เที่ยวบินที่ XXXX

XX.XX น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง     9 ท่าน เดินทาง     8 ท่าน เดินทาง       7 ท่าน เดินทาง       6 ท่าน เดินทาง         4-5 ท่าน พักเดี่ยว                จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน 5,888.- 6,388.- 6,888.- 7,888.- 9,888.- 1,500.-
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

 *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Nok Air (DD)
 • ม.ค.65 - มี.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 19 ครั้ง
เริ่มต้น 6,555 บาท
รหัส 011-0049
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 6,555 บาท
 • Nok Air (DD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 14 ครั้ง
เริ่มต้น 6,599 บาท
รหัส 008-0056
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 6,599 บาท
ชื่นชอบ