นีซ-มอนติคาร์โล-อาวิญง-เมืองเก่าหรือเดอะร็อค-พระราชวังปริ้นซ์-มหาวิหารและสวนกุหลาบเจ้าหญิงเกรซ

แพ็คเกจฝรั่งเศส UcanGo!! SOUTH OF FRANCE , At Ubon Travel
รหัส 014-0204
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
40,300 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
นีซ

เดินทางถึงสนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส รถรับท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อให้ท่านเช็คอิน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2
นีซ – มอนติคาร์โล – นีซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

รถรับท่านเดินทางสู่เมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก (Monte Carlo) เมื่อเดินทางถึงมอนติคาร์โล จะมีไกด์รอรับท่านและบริการนำท่านเที่ยวชมเมือง (3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่เมืองเก่าที่รู้จักกันในชื่อเดอะร็อค (The rock) ชมภายนอกพระราชวังปริ้นซ์(Prince Palace) ชมการเปลี่ยนเวรยาม, จากนั้นนำท่านสู่มหาวิหารและสวนกุหลาบเจ้าหญิงเกรซ (Princess Grace Rose Garden) ได้เวลาสมควรรถรับท่านเดินทางกลับเมืองนีซ

ช่วงบ่ายอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง

วันที่ 3
นีซ – อาวิญง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองอาวิญง (Avignon) เมื่อมาถึงเมืองอาวิญง รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรม จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4
อาวิญง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันให้ท่านท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง

ท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองที่มีเสน่ห์มากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของฝรั่งเศส ชมพระราชวังของพระสันตะปาปาและสะพานที่มีชื่อเสียงที่ Pont St Benezet และเพลิดเพลินไปกับเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก

วันที่ 5
อาวิญง - นีซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองนีซ เมื่อมาถึงเมืองนีซ รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรม จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 6
นีซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางสู่สนามบิน

เงื่อนไข
 • รถรับส่งตามที่ระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่นบางวันและบางสถานที่ (พูดภาษาอังกฤษ) ตามที่ระบุในรายการ
 • ตั๋วรถไฟชั้น 2 (นีซ-อาวิญง // อาวิญง-นีซ)
 • โรงแรม 5 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน และผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 80 ปี โดยจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ

 

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-นีซ-กรุงเทพฯ แนะนำสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 23,247 บาท หรือสายการบิน Emirates Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 23,530 บาท
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าบริการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นห้องพักเดี่ย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าและค่าบริการ
 • พนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน, สถานีรถไฟและโรงแรม
 • คนดูแลและช่วยเหลือที่สนามบินและสถานีรถไฟ
 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • หัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 49 EUR / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป   เลือกวันเดินทางได้เอง   พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง   พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565

(ยกเว้นช่วงคริสต์มาส, ปีใหม่ 23 ธ.ค.64 – 2 ม.ค.65 และวันตรุษจีน 1 ก.พ.65)

อัตราค่าบริการ
เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 60,800.-  บาท
เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 40,300.-  บาท

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • แจ้งวันเดินทาง, จำนวนผู้เดินทาง เพื่อเช็คห้องว่าง
 • หากตกลงทำการจอง ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าแพคเกจเต็มจำนวน(100%) โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มห้องพักแล้ว พร้อมขอสำเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทางด้วย

เงื่อนไขการยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด โดยทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

 • หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าแพคเกจ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าแพคเกจทั้งหมด

***กรณีมีเหตุยกเลิก โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าแพคเกจโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง***

***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯ ***

หมายเหตุ

 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศฝรั่งเศสให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
 • เดินทางกลับไทย ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลือจนถึงวันที่กลับมาถึงไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ในกรณีเดินทางในช่วงคริสต์มาส, ปีใหม่, ตรุษจีน, เทศกาลอีสเตอร์ และ Sport Event ส่งผลทำให้อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนของโรงแรม, รถโค้ช, อาหาร, ไกด์ และค่าบริการต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายลูกค้าไปพักยังโรงแรมนอกเมืองแทน
 • กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าเมือง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงิน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าแพคเกจทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Nok Air (DD)
 • พ.ย.64 - ธ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 7,999 บาท
 • ต.ค.65 - ธ.ค.65
 • 10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 89,900 บาท
 • VietJet Air
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,999 บาท
 • VietJet Air
 • ม.ค.65 - ก.พ.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,999 บาท