ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน (เกาะห้า – เกาะปายู – เกาะบางู – เกาะสิมิลัน)
ไฮไลท์!! พาท่านขึ้นจุดชมวิว “ หินเรือใบ ” ให้ท่านได้ชมวิวทะเลแบบ 180 องศา

แพ็คเกจพังงา หมู่เกาะสิมิลัน , At Ubon Travel
รหัส 010-0321
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,890 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินภูเก็ต – นำท่านเข้าสู่ที่พัก “เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท”

………. น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อย (คนขับรถตู้มารอรับ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.พังงา เพื่อทำการเช็คอินห้องพัก   ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) จากนั้น อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย….. อิสระอาหารเที่ยง / เย็น ตามอัธยาศัย

วันที่ 2
พาท่านทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน (เกาะห้า – เกาะปายู – เกาะบางู – เกาะสิมิลัน) ไฮไลท์!! พาท่านขึ้นจุดชมวิว “ หินเรือใบ ” ให้ท่านได้ชมวิวทะเลแบบ 180 องศา

07.40 น. : รถมารับท่าน ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. : เช็คอินลงทะเบียน พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น ตีนกบ ผ้าเช็ดตัวชายหาด จากนั้นให้ท่านได้ รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.      ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน โดย เรือสปีดโบ๊ท (แบบจอยทัวร์) ดำน้ำจุดที่ 1 เกาะ 5 เกาะ 6 พักผ่อนบนชายหาดขาวบริสุทธิ์ที่ เกาะเมี่ยง มื้อกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) (2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เกาะห้า เป็นเกาะเล็กๆ เป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจและสวยงามแห่งหนึ่ง มีเอกลักษณ์ที่สำคัญของเกาะคือ ปลาไหลสีขาวเทา ที่มักจะโผล่หัวชูคอขึ้นมาจากรู จนได้ชื่อว่าสวนปลาไหล บริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยปะการังอ่อน ปะการังแข็งที่มีอยู่มากมาย

เกาะหก หรือ เกาะปายู มีลักษณะของเกาะเป็นภูเขาหิน เป็นหน้าผา มีชายหาดด้านตะวันออก มีแนวปะการังนักท่องเที่ยวชื่นชอบมาดำน้ำที่เกาะนี้เพราะมีทั้งปะการังแข็ง ปะการังอ่อนและกัลปังหา ด้านตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน ไม่มีแนวปะการังที่ชัดเจน แต่มีกองหินและปาการังขึ้นกระจาย มีปะการังก้อนขนาดใหญ่อยู่บ้านในน้ำลึก 20 เมตร ด้านเหนือเป็นแหลมเล็กๆ ด้านใต้เป็นแนวหิน

บ่าย : ดำน้ำจุดที่ 2 เกาะ 9 (เกาะบางู) จากนั้นเดินทางสู่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) ไฮไลท์พาท่านขึ้นจุดชมวิว “หินเรือใบ” ชมวิวทะเลแบบ180 องศาเลยทีเดียว

กาะเก้า หรือเกาะบางู เป็นกลุ่มเกาะที่ 9 ของหมู่เกาะสิมิลัน มีลักษณะที่แปลก เมื่อมองดูจากมุมหนึ่งจะเห็นเป็นรูปหัวกะโหลก ใต้น้ำมีความสวยงามมาก เหมือนหุบเขาใต้น้ำที่เต็มไปด้วยปะการัง หุบเหวลึกและปลาทะเลหลากหลายสีสัน กองหินคริสต์มาสพอยท์ เป็นกองหินใต้น้ำขนาดใหญ่ มีความสวยงามมาก

เกาะแปด หรือ เกาะสิมิลัน  เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมุ่เกาะสิมิลัน ความลึกของน้ำทะเลประมาณ 25 เมตร เกาะสิมิลันมีอ่าวเล็กๆ ทางด้านตะวันตกเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ทะเลเช่น กุ้งมังกรขนาดใหญ่อาศัยอยู่ตามรอยแยกในหินใต้น้ำ กัลปังหาพุ่ม หนอนพู่ฉัตร พรมปะการัง ปะการังอ่อน ตอนบนที่ตรงกับแนวหาดมีหินรูปเรือใบ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่จะมองเห็นความสวยงามของท้องทะเลได้กว้างไกล จากนั้นนำท่านเดินทางกลับท่าเรือ

16.50 น. : เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ รับประทานอาหารเย็น (3) ก่อนส่งท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
โรงแรมที่พัก เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท ( The Briza Khao Lak พังงา )

วันที่ 3
โรงแรมที่พัก - แวะซื้อของฝาก – สนามบินภูเก็ต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • รถตู้พร้อมคนขับ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • โรงแรมที่พัก2คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าประกันคุ้มครองโควิด 19 (คุ้มครองรายปี) หากได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ภูเก็ต
 • ค่าอาหารมื้อต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • โรงแรมที่พัก เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท ( The Briza Khao Lak พังงา ) ระดับ 4 ดาว
ประเภทห้องพัก จำนวน ราคา
Deluxe Room 2-3 ท่าน 6,690
Deluxe Room 4-5 ท่าน 5,690
Deluxe Room 6-7 ท่าน 5,390
Deluxe Room 8-9 ท่าน 4,890

หมายเหตุ

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ