แพ็คเกจพิษณุโลก เขาค้อ ภูทับเบิก เลย ภูเรือ เชียงคาน

นมัสการพระธาตุศรีสองรัก  . . วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เยือนหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ  . . ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน

แพ็คเกจพิษณุโลก เขาค้อ ภูทับเบิก เลย ภูเรือ เชียงคาน

รหัส 011-0202
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
245 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินจังหวัดพิษณุโลก – เขาค้อ – คิงคองเขาค้อ– วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ภูทับเบิก – จังหวัดเลย – พระธาตุศรีสองรัก – ภูเรือ

………. น. : พบกัน ณ สนามบินจังหวัดพิษณุโลก  พิษณุโลก เป็นจังหวัดตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แม้แต่ในฤดูร้อน นำท่านสู่ จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ  ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ และไร่ GB เป็นจุดชมวิวที่มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์ขนาดใหญ่ ทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาค้อได้แบบพาโนราม่า
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่  ภูทับเบิก ชมวิวแบบ 360 องศาที่ภูทับเบิก ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความสูงถึง 1,768 จากระดับน้ำทะเล มีอากาศที่ค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเลย ให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวบนรถตามอัธยาศัย สู่ พระธาตุศรีสองรัก หมายเหตุ : ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งภายในและนอก  อิสระขอพรตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอภูเรือ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – วัดป่าห้วยลาด – เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศลาว เป็นภูเขาสูงบนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างมีต้นสนจำนวนมาก ขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกก็คือ มีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาขนาดใหญ่ นำท่านเดินทางสู่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง หรือ วัดภูเรือมิ่งเมือง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นำท่านเดินทางสู่  วัดป่าห้วยลาด  เดิมคือสำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระสัพพัญญูเป็นพระประธานสีขาวหรือหลวงพ่อขาวองค์ขนาดใหญ่สวยงามด้านบนจะเป็นที่ตั้งของวิหารสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทรงไทยประยุกต์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่  วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน นำท่านเดินทางสู่วัดพระบาทภูควายเงิน  ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานาน นำท่านเดินทางสู่  แก่งคุดคู้  แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง นำท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด หรือสกายวอล์คเชียงคาน – ส่งสนามบินเลย

เช้ามืด : อิสระให้ท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย  อิสระให้ท่านเดินสัมผัสวิถีชีวิตชาวเชียงคาน ณ ตลาดเช้าเชียงคาน  อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ
สู่  สกายวอล์คเชียงคาน  แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น และให้ท่านได้กราบไหว้ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน  (ไม่รวมค่าบริการเข้าชม SKYWALK เชียงคาน )

………… น. : ส่ง สนามบินจังหวัดเลย.


เงื่อนไข
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าที่จอดรถ ลูกค้าชำระเงินที่หน้างานได้เลยค่ะ
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ
ราคานี้สามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2020/12/Capture-8.jpg

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 1 คืน
 • 218 ครั้ง
เริ่มต้น 4,488 บาท
 • Nok Air (DD)
 • พ.ค.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 92 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัส 007-0262
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 197 ครั้ง
เริ่มต้น 1,333 บาท
รหัส 000-0233
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,333 บาท
ชื่นชอบ