แพ็คเกจภูเก็ต ป่าตอง เที่ยวชิลๆ เช็คอินทุกแลนด์มาร์ค

ทรีมังกี้คาเฟ่ (Tree monkeys)– วัดฉลอง – ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต – คาเฟ่ Ma Doo Bua Cafe’ – ตลาดนัดชิลวา – ชมพระใหญ่เขานาคเกิด  – เขารัง – เมืองเก่าภูเก็ต

แพ็คเกจภูเก็ต ป่าตอง เที่ยวชิลๆ เช็คอินทุกแลนด์มาร์ค

รหัส 010-0255
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
192 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินภูเก็ต – ทรีมังกี้คาเฟ่ (Tree monkeys)– วัดฉลอง – ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ - เข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมอมารี ภูเก็ต ป่าตอง ระดับ 5 ดาว )

………. น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อย อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ร้านคาเฟ่ “ทรีมังกี้” Three Monkey Restaurant คาเฟ่สวยๆกลางป่าอันเขียวชอุ่มอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต พร้อมชมวิวธรรมชาติสวยๆ รอบๆร้าน

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านไปสักการะขอพร วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต 

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต - คาเฟ่ Ma Doo Bua Cafe' - ตลาดนัดชิลวา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต” สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญ

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย :  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ที่มีจุดเด่นตรงที่เป็นสวนบัวสายพันธุ์บัววิกตอเรียหรือบัวกระด้ง ซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลของบัว มีขนาดใหญ่ถึง 1.5 เมตร การตกแต่งของตัวคาเฟ่เป็นแบบไทยๆ จากนั้น นำท่าน อิสระช็อปปิ้ง ณ  ตลาดนัดชิลวา

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง )

วันที่ 3 ชมพระใหญ่เขานาคเกิด - เขารัง - เมืองเก่าภูเก็ต - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ชมพระใหญ่เขานาคเกิด  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต จากนั้น นำท่านชม จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี และ จะต้องแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้ส่วนทางขึ้นไปยังจุดชมวิวก็ สะดวกสบายมาก

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกีสที่ย่านเมืองเก่าเป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต จากนั้นนำท่านชม “สินค้า OTOP ของชาวภูเก็ต” ชมโรงงานทำไข่มุก ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ต และ นำคณะท่านซื้อของฝาก

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง ) ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • โรงแรม 4 ดาว 2คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง + พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าประกันคุ้มครองโควิด 19 (คุ้มครองรายปี) การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ภูเก็ต
 • ค่าอาหารมื้อต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ (ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าเลือก และจำนวนผู้เดินทาง)

 • โรงแรม อมารี ภูเก็ต ป่าตอง (AMARI PHUKET ) ระดับ 5 ดาว
Room type จำนวน ราคา
Superior Room 2-3 ท่าน 7,990
Superior Room 4-5 ท่าน 6,590
Superior Room 6-7 ท่าน 5,590
Superior Room 8 ท่าน 4,990
Superior Room 9 ท่าน 3,999

 

 

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • เม.ย.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 184 ครั้ง
เริ่มต้น 7,990 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 208 ครั้ง
เริ่มต้น 3,488 บาท
รหัส 001-0194
2 วัน 1 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 3,488 บาท
 • รถตู้
 • ต.ค.64 - ก.พ.65
 • 2 วัน 1 คืน
 • 19 ครั้ง
เริ่มต้น 2,499 บาท
รหัส 011-0004
2 วัน 1 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 2,499 บาท
ชื่นชอบ