แพ็คเกจภูเก็ต เที่ยว 3 เกาะ ซื้อ 1 แถม 1

ที่พัก THE NATURE PHUKET ระดับ 5 ดาว 1 คืน
ท่องเที่ยวเกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย (สปีดโบ๊ท)
รถรับส่งที่พัก – ท่าเรือ

แพ็คเกจภูเก็ต เที่ยว 3 เกาะ ซื้อ 1 แถม 1

รหัส 007-0278
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เ.ย.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
284 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ทัวร์เกาะไข่ (ครึ่งวัน) เช้า / หรือบ่าย

โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ (ครึ่งวัน รอบเช้า)

07.15-07.30 : รถรับจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน นอกเหนือจากนี้คิดเพิ่มตามระยะทาง)

08.30 : ถึงท่าเรือเอเชียมาริน่า เช็คอิน รับข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์ ( บริการ ชา,กาแฟ )

09.00 : ออกจากท่าเรือเอเชียมาริน่า มุ่งหน้าสู่เกาะไข่

09.20 : ถึงเกาะไข่ใน เพลิดเพลินกับการดำน้ำ ดูปะการัง ว่ายน้ำผ่อนคลาย และพักผ่อนบนหาดทรายที่สวยงาม

10.20 : ออกเดินทางจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ยเพื่อว่ายน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเต็มไปด้วยปะการังที่สวยงามและหลากสีสัน

11.00 : ออกจากเกาะไข่นุ้ยไปยังเกาะไข่นอกเพื่อผ่อนคลายบนหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และดูปลาหลากสีสัน

12.30 : เดินทางออกจากเกาะไข่นอกมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเอเชียมาริน่า และส่งกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

หรือ โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ (ครึ่งวัน รอบบ่าย)

12.00-12.15 : รถรับจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน นอกเหนือจากนี้คิดเพิ่มตามระยะทาง)

13.00 : ถึงท่าเรือเอเชียมาริน่า เช็คอิน รับข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์ และมีบริการชา กาแฟ

13.30 : ออกจากท่าเรือเอเชียมาริน่า มุ่งหน้าสู่เกาะไข่

13.50 : ถึงเกาะไข่ใน เพลิดเพลินกับการดำน้ำ ดูปะการัง ว่ายน้ำผ่อนคลาย และพักผ่อนบนหาดทรายที่สวยงาม

14.50 : ออกเดินทางจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ยเพื่อว่ายน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเต็มไปด้วยปะการังที่สวยงามและหลากสีสัน

15.50 : ออกจากเกาะไข่นุ้ยไปยังเกาะไข่นอกเพื่อผ่อนคลายบนหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และดูปลาหลากสีสัน

17.00 : เดินทางออกจากเกาะไข่นอกมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเอเชียมาริน่า และส่งกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

**เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


เงื่อนไข
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า The Nature Phuket ระดับ 5 ดาว 1 คืน
 • รถรับ-ส่ง จากโรงแรมที่พัก-ท่าเรือเอเชียมาริน่า
 • อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บนเรือ
 • เสื้อชูชีพ ค่าประกันอุบัติเหตุบนเรือ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่า Gala Dinner กรณีเข้าพักในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม (ทางโรงแรมจะดูสถานการณ์จำนวนผู้เข้าพักและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 • ค่าทิปพนักงานขับเรือ และไกด์นำเที่ยว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2020/12/Capture-2.jpg

หมายเหตุ :

 1. กรณีที่เรือไม่สามารถออกเดินทางได้ด้วยสาเหตุของสภาพอากาศหรือเหตุอื่นๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี โดยสามารถเลื่อนเป็นพีเรียดอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าบริษัทฯกำหนด ราคาและรายการอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Nok Air (DD)
 • เม.ย.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 186 ครั้ง
เริ่มต้น 11,111 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 257 ครั้ง
เริ่มต้น 4,299 บาท
รหัส 011-0199
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,299 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 3 คืน
 • 202 ครั้ง
เริ่มต้น 4,899 บาท
รหัส 007-0276
3 วัน 3 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,899 บาท
ชื่นชอบ