แพ็คเกจสตูล-เกาะหลีเป๊ะ พักโรงแรมหรู 4 ดาวบนเกาะ 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ-ดำน้ำเกาะอาดัง-ร่องน้ำจาบัง-เกาะราวี–เกาะหินงาม–เกาะยาง-เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-ตลาดกิมหยง

แพ็คเกจสตูล-เกาะหลีเป๊ะ พักโรงแรมหรู 4 ดาวบนเกาะ 2 คืน

รหัส 001-0179
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
7,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
210 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ

XX.XX น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินXXXX เคาน์เตอร์สายการบิน XXXX พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

XX.XX น. : ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

XX.XX น. : ถึงสนามบินหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อำเภอหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางเดินทางโดยรถตู้สู่…ท่าเทียบเรือปากบารา ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Set Box บนรถ นำส่งท่านไปยัง ท่าเทียบเรือปากบารา โดยรถตู้ และเดินทางต่อด้วยเรือ เพื่อไปยัง เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางนำท่านแวะ เกาะตะรุเตา ถ่ายภาพแห่งความประทับใจ พร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรุเตา หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

วันที่ 2 ดำน้ำเกาะอาดัง-ร่องน้ำจาบัง-เกาะราวี–เกาะหินงาม–เกาะยาง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านออกดำน้ำโดยเรือหางยาว (จุดดำน้ำจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนวันเดินทาง 3-5 วัน เนื่องจากจุดดำน้ำแต่ละจุดจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

จุดที่ 1 : เกาะอาดัง เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย หมู่เกาะ อาดังราวี เหมาะแก่การดำน้ำลึก สำรวจรายละเอียดสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้ แต่ก็สามารถดำบนผิวน้ำได้เช่นกัน เพราะน้ำทะเลค่อนข้างใส

จุดที่ 2 : ร่องน้ำจาบัง มีกองหินจาบังเป็นจุดหมายระหว่างเกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะหลีเป๊ะ ลักษณะเป็นกองหินรูปทรงคล้ายภูเขา 5 ยอดอยู่ใต้น้ำ นอกจากนี้ยังมีปะการังอ่อนหลากสีสันเหมือนสวนดอกไม้ใต้ท้องทะเล ความโดดเด่นที่รู้จักกันดีในหมู่นักดำน้ำ คือ ที่ร่องน้ำจาบัง เป็นจุดที่สามารถดำน้ำแบบ snorkeling แล้วเห็นปะการังอ่อนที่มักพบในจุดดำน้ำลึกได้

จุดที่ 3 : เกาะราวี หรือหมู่เกาะอาดังราวี นอกจากเป็นแหล่งปะการังอ่อนหลากสีสันแล้ว ยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังดาวใหญ่ ปะการังถ้วยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนอย่างน้อย 2 ชนิด คือปลาการ์ตูนส้มขาว และปลาการ์ตูนลายปล้อง กัลปังหาสีส้ม หอยมือเสือ ปลาสลิดหิน ปลาดาวสีฟ้า ปลาสิงโต ฯลฯ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน 

จุดที่ 4 : เกาะหินงาม ซึ่งเหมาะการดำน้ำตื้น มีแนวปะการัง ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน ฯลฯ

จุดที่ 5 : เกาะยาง เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งมีชายหาดที่ยาวและสวยงามอยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเกาะ ส่วนทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นจุดดำน้ำตื้นดูปะการัง

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นบนเกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.30 น. : Check out จากที่พัก เตรียมตัวขึ้นเรือ เดินทางกลับไปยังท่าเรือปากบารา

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดกิมหยง นำท่านเดินไปยัง ตลาดกิมหยง อิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย

15.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

XX.XX น. : ออกเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ กลับกรุงเทพฯ โดยสาย XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

XX.XX น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง     9 ท่าน เดินทาง     8-7 ท่าน เดินทาง       6-5 ท่าน เดินทาง         4 ท่าน พักเดี่ยว                จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน 7,888.- 8,588.- 9,588.- 12,888.- 2,500.-
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

 

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Nok Air (DD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 21 ครั้ง
เริ่มต้น 10,999 บาท
รหัส 013-0033
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 10,999 บาท
 • Air Asia (FD)
 • เม.ย.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 179 ครั้ง
เริ่มต้น 6,990 บาท
รหัส 016-0351
3 วัน 2 คืน
Air Asia (FD)
เริ่มต้น 6,990 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 253 ครั้ง
เริ่มต้น 3,399 บาท
รหัส 011-0204
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,399 บาท
ชื่นชอบ