ซูริค-ชไตน์อันไรน์–ลูเซิร์น-แองเกิลเบิร์ก ทิตลิส-กอลมาร์-ปารีส (ฉีดวัคซีน)-ล่องแม่น้ำแซนน์

แพ็คเกจสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส , At Ubon Travel
รหัส 012-0301
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ประเทศไทย

…… น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน…เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
ประเทศไทย-ซูริค-ชไตน์อันไรน์–ลูเซิร์น

……. น. : ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบิน……………. เที่ยวบินที่ ………………….

…….. น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไตน์อันไรน์ (Stein am Rhein) (55 กิโลเมตร)…เมืองที่สวยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ ที่ยังอนุรักษ์ไว้ และมิได้ถูกทำลายไป นำท่านชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 3
ลูเซิร์น-แองเกิลเบิร์ก ทิตลิส-กอลมาร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ซึ่งมีความสูง  10,000 ฟีทจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปบนยอดเขา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองในเทพนิยาย เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอแร็งในแคว้นอาลซัสในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดีผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง

นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้งในถนน Rue des clefs ไปจนถึงย่านเมืองเก่า เดินเที่ยวถ่ายรูปในบริเวณย่านเมืองเก่าอย่าง House of heads, Koifhus, โบสถ์เก่าแก่ที่สวยงามต่าง ๆ อาทิ โบสถ์โดมินิกัน (Eglise des Dominicains) และ โบสถ์แซง มาร์แตง(Eglise St Martin) 

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 4
กอลมาร์-ดีจอง-ปารีส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศฝรั่งเศส  เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่  กรุงปารีส (PARIS) มหานครที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) ผ่านถนนชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ที่ผู้คนหลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้องมาเยือนแห่งอนาคตด้วยเครื่องเล่นอันทันสมัย STAR TOUR หรือชมภาพยนต์ 360 องศาที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 5
ปารีส (ฉีดวัคซีน)-ล่องแม่น้ำแซนน์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านฉีดวัคซีน (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) นำท่านเที่ยวชม กรุงปารีส ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ประตูชัยนโปเลียน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนฌ๊องเซลิเซ่ (Champs Elysees), หอไอเฟล สัญลักษณ์กรุงปารีส

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวัน นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามสองฝรั่งของ แม่น้ำแซนน์ ท่านจะได้เห็นความงามของสองฝั่งแม่น้ำ อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, โบสถ์นอร์ทเทอดาม , ลานประหารคอร์นคอร์ด, โบสถ์แองวาลิด, หอไอเฟล, ตัวอาคารพระราชวังลุฟว์ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงของ มหานครปารีส มหานครแห่งแฟชั่นและช้อปปิ้งน้ำหอม ครีม เครื่องสำอางต่างๆมากมาย

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 6
ปารีส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับตัวอาคาร พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (ด้านนอก) นำท่านชมจัตุรัสคองคอร์ด เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี คศ.1789 ลานแห่งนี้ได้ใช้ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยกิโยติ ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลักซอร์ในประเทศอียิปต์ ยังมีรูปปั้นและน้ำพุ

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน อิสระเดินเล่นบนถนนชอมป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ที่โด่งดังมากด้วยร้านรวงต่าง ๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่น ๆ

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 7
ปารีส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ

…. น. : ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน………………………. เที่ยวบินที่ ………………………

วันที่ 8
ประเทศไทย

…… น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

เงื่อนไข
 1. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพักเพิ่มอัตราคืนละ 3,000.- บาทต่อท่าน)
 2. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
 3. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 4. ค่ารถนำเที่ยวคนขับคนไทย
 5. ค่าลงทะเบียนฉีดวัคซีน
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. ค่าวีซ่า 6,500.- บาท
 3. ค่าตรวจโควิด ไป-กลับ (ตามมาตรการ ณ ขณะนั้น)
 4. ค่าโรงแรมกักตัวขากลับที่ประเทศไทย (ตามมาตรการ ณ ขณะนั้น)
 5. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 7. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 9. ค่าทิป

อัตราค่าใช้จ่าย  :  เดินทางขั้นต่ำ 4-6 ท่าน  ราคาต่อท่าน 59,900.- บาท

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ