แพ็คเกจสายมูตัวจริง! เที่ยวกับคนเมืองคอน....ตะลอนทัวร์ขอพร

วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง – วัดนางพระยา –  วัดยางใหญ่ ตาพรานบุญ – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

แพ็คเกจสายมูตัวจริง! เที่ยวกับคนเมืองคอน....ตะลอนทัวร์ขอพร

รหัส 023-0292
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
788 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
183 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมือง – วัดนางพระยา - วัดยางใหญ่ ตาพรานบุญ - วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) –ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

เช้า : คนขับรถตู้ พร้อมรับลูกค้าตามไฟล์ทบิน ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แวะรองท้องด้วยชุดซาลาเปา, ปาท่องโก๋ + กาแฟ ร้านดังเมืองนคร ” โกปี๊ ” ท่านละ 1 ชุด

 • ไหว้พระ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่าวัดพระบรมธาตุ หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน
 • สักการะ ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของชาวนคร ที่นี่เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆและยังเป็นตำนานของจตุคามรามเทพ นำท่านขอพรเสริมความมั่นคงในชีวิต ด้านการงาน เสริมพลังบุญ
 • สักการะเทพพระราหูทรงครุฑ พระโพธิสัตว์ หนึ่งเดียวในภาคใต้ ณ วัดนางพระยา วัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี เป็นวัดที่กษัตริย์สร้างและเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพของแม่นางพระยามารดาของเจ้าเมือง อันเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนนครฯ มาหลายชั่วอายุคน และยังเป็นวัดต้นกำเนิดของการสร้างวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคาม-รามเทพ ของเมืองนครอีกด้วย

1230 : บริการอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ต์แบบไม่อั้น! ขนมจีนน้ำยาใต้ แกงใต้ เครื่องเคียง ของหวานต่างๆ

บ่าย : หลังอาหารเที่ยง

 • วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร ไฮไลท์ของวัดนี้คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง
 • ขอพร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หรือ ตาไข่ ตำนานกุมารเทพ เมื่อก่อนนั้นเคยเป็นวัดร้าง ว่ากันว่าสร้างมาแล้วกว่า 1,000 ปี เหลือเพียงเจดีย์โบราณ ที่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบัน “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์  ขึ้นชื่อเรื่องการศรัทธาที่ว่า “ขอได้ ไหว้รับ”  (ยกเว้นเรื่องความรัก) ไอ้ไข่เป็นเทพที่มีความซื่อสัตย์ “ขอให้ไหว้รับ” หากใครที่มาขอแล้วสมหวัง จงอย่าได้ลืมสัญญาที่บนบานไว้กับไอ้ไข่

เย็น : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พร้อมส่งลูกค้าตามไฟล์ทบิน….ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ ตลอดการเดินทาง
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 3. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน เป็นต้น
 2. 2. มัคคุเทศน์หรือเจ้าหน้าที่ดูแล (หากต้องการ กรุณาสอบถาม)
 3. ค่าทิปคนขับรถ (แล้วแต่ความพีงพอใจ)

อัตราค่าบริการ (บาท) เดินทางได้ทุกวัน ถึง 30 เมษายน 64

คณะ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

คณะ 2 ท่าน

ราคาท่านละ

คณะ 3 ท่าน

ราคาท่านละ

คณะ 4 ท่าน

ราคาท่านละ

คณะ 5-6 ท่าน

ราคาท่านละ

คณะ 7-8 ท่าน

ราคาท่านละ

3,088. 1,688. 1,388. 1,088. 988. 788.-
 1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 3. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 5. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Nok Air (DD)
 • พ.ย.64 - ธ.ค.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 20 ครั้ง
เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส 013-0024
4 วัน 3 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 9,999 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 21 ครั้ง
เริ่มต้น 10,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 195 ครั้ง
เริ่มต้น 1,234 บาท
ชื่นชอบ