• Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ 
 • น้ำพุแห่งโชคลาภ
 • วัดเขี้ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์
 • Marina Bay sand 
 • THE JEWEL CHANGI 
แพ็คเกจสิงคโปร์ CELEBRATE SINGAPORE , At Ubon Travel
รหัส 003-0332
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานชางงี – ทดสอบ RT-PCR

09:00 น. : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SCOOT

11:55  น. : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR607 (FLIGHT VTL)

15:35 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร เข้ารับการทดสอบ RT-PCR  ที่สนามบิน และเดินทางไปโรงแรมที่อยู่ในโครงการ VTL

พักที่ Hotel Grand Central หรือระดับเดียวกัน และรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด ภายใน 6 – 24 ชม.

วันที่ 2
ทดสอบ ART - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

หลังจากผลทดสอบ RT-PCR ออกแล้ว ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์ตรวจให้ (ตามเงื่อนไขของรัฐบาลสิงคโปร์ UPDATE 7 ธ.ค. 64)

วันที่ 3
ทดสอบ RT PCR - HALF DAY CITY TOUR

เข้ารับการทดสอบ RT-PCR ไม่ต้องกักตัว (ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ประมาณ 125 SGD) ตรวจแบบ RT-PCR เพราะ สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR นี้ สำหรับการกรอก Thailand pass เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำสำหรับ HALF DAY CITY TOUR: Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี้คือสิงคโปร์  น้ำพุแห่งโชคลาภ ขอพรกับสถานที่ๆมีจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก ไชน่าทาวน์ ของกินและของ ขายมากมายให้เลือกซื้อกลับไปฝากที่บ้าน วัดเขี้ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์ (Buddha Tooth Relic Temple and Museum) ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว Marina Bay sand ประกอบไปด้วยโรงแรมห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์มากมาย

วันที่ 4
ทดสอบ ART – อิสระท่องเที่ยว – ท่าอากาศยานชางงี - THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์ตรวจให้ (ตามเงื่อนไขของรัฐบาลสิงคโปร์ UPDATE 3 ธ.ค. 64)

12.00 น. : ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

16:00 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR610

17:30 น : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าทดสอบ RT-PCR ณ สนามบินชางงี และโรงแรมสำหรับรอผลตรวจ เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ ประมาณ 125 SDG หรือเท่ากับ 3,300 บาท
 2. ชุดทดสอบ Self-Procured ART kits ด้วยตนเอง 2 ครั้ง ในวันที่ 2 และ 4 ของการเดินทาง ประมาณ 15 SDG หรือเท่ากับ 600 บาท
 3. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 5. กรณีพัก 3 ท่าน ถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้องTRP สำหรับพัก (3ท่าน)อาจจำเป็นต้องแยกพัก2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 6. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 7. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 9. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG (แผนประกัน EASY VISA PLUS ที่ครอบคลุมค่ารักษาโควิดในวงเงิน 30,000 SGD ตามเงื่อนไขการเข้าประเทศสิงคโปร์) แผนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 10. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 11. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าตรวจ RT-PCR Test COVID 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
 8. ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 3 เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ ประมาณ 125 SDG หรือเท่ากับ 3,300 บาท (สามารถใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกด้วย)
 9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ ราคาเริ่มต้น 3,900 บาทต่อคนต่อห้อง)

หมายเหตุ : เงื่อนไขการเข้าหรือ ออกประเทศไทยและสิงคโปร์ ทั้งระบบ  อาจมีการเปลี่ยนจากภาครัฐ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติต่างๆอาจปรับเปลี่ยน บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีคำสั่งจากหน่วยงานรัฐทั้งสองประเทศ  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

ค่าบริการ เริ่มที่ 19,900 บาท อาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากราคาตั๋วเครืองบินปรับขึ้นในวันที่ลูกค้าเลือกเดินทาง

พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 7,500 บาท เด็ก 2-11ปี พักกับผู้ใหญ่ มีเตียง
ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
เด็ก 2-11ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน ไม่เสริมเตียง ราคาลด 1,000 บาท

แพ็คเกจเสริม 1 : Universal Studios Singapore
*** ราคาค่าเข้า ผู้ใหญ่ 81 SGD เด็ก 61 SGD *** (บัตรเด็กอายุ 4-12 ปี / ต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าเข้า) เวลาเปิดทำการ USS 10:00-19:00 น.

เป็นสวนสนุกที่เราจะได้สนุกไปเครื่องเล่นและการแสดงต่างๆในธีมหนังและการ์ตูนจากค่าย Universal Studios ไม่ว่าจะเป็น มินเนี่ยน (The Minions) หนังทรานฟอร์เมอร์ (Transformers) หรืออย่าง จูราสสิคปาร์ค (Jurassic Park) ใครที่ชื่นชอบและเป็นแฟนตัวจริงของหนังพวกนี้ รับรองว่ามาแล้วจะสนุกและได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนค่ะ แบ่งเป็น 7 โซนด้วยกัน

แพ็คเกจเสริม 2 : Singapore Flyer
ราคาสำหรับ ผู้ใหญ่ 33 SGD เด็ก 15 SGD ไม่รวมบริการรถรับ-ส่ง (บัตรเด็กอายุ 2-13 ปี / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เสียค่าเข้า) เปิดให้บริการเวลา 15:00-22:00 รอบบริการสุดท้ายก่อน 21:15 น.

ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาด มองได้ไกลถึง 45กิโลเมตร  มีความสูงถึง 165 เมตร ซึ่งจะทำให้ท่านเห็นภาพของเมืองสิงคโปร์จากมุมสูง คุณจะได้เห็นสถานที่สำคัญๆของสิงคโปร์ สามารถมาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมองเห็นสถานทีๆสำคัญจากSingapore Flyer (ใช้เวลาประมาณ30นาที)

แพ็คเกจเสริม 3 : Garden by the bay
PACKAGE: Flower Dome + Cloud Forest ราคาสำหรับผู้ใหญ่ 28 SGD เด็กอายุ 15 SGD (บัตรเด็กอายุ 3-12 ปี / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เสียค่าเข้า)เปิดให้บริการเวลา 09:00-21:00 รอบบริการสุดท้ายก่อน 20:30 น.

Flower Dome เป็นหนึ่งใน 2 เรือนกระจกของสวนแห่งนี้ ซึ่งได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเรือนกระจกแห่งนี้จะมีต้นไม้จากหลายๆประเทศจัดแสดงอยู่ Cloud Forest อีกหนึ่งเรือนกระจกขนาดใหญ่ ที่มีภายในจัดโซนเป็นแบบป่าดิบชื้น ที่มีน้ำตกขนาดยักษ์ ที่สูงถึง 35 เมตรให้ชมตั้งแต่หน้าประตูเลยทีเดียว ซึ่งเป็นน้ำตกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

Tags ที่เกี่ยวข้อง สิงคโปร์
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ