แพ็คเกจสุดคุ้ม 2 จังหวัด ตรัง – กระบี่

ศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย|ถ้ำเลเขากอบ |บ่อน้ำร้อนควนแคง|ชายหาดปากเมง |ท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต | เกาะกระดาน | เกาะเชือก | ดำน้ำ 4 เกาทะเลแหวก กระบี่ | หาดถ้ำพระนาง| หาดไร่เลย์

แพ็คเกจสุดคุ้ม 2 จังหวัด ตรัง – กระบี่

รหัส 006-0264
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
192 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบิน จ.ตรัง - ศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย – ถ้ำเลเขากอบ – วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ชายหาดปากเมง

09.00 น. : รถรอรับลูกค้าที่ สนามบินตรัง จากนั้นนำท่านแวะสักการะ ศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย เป็นสิ่งที่ชาวตรังส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง เล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อ.ห้วยยอด เพื่อนำท่านเสริมมงคลด้วยการลอดผ่านท้องมังกร ชมมหัศจรรย์แห่งโถงถ้ำบนลำธาร ณ ถ้ำเล (เขากอบ) ถ้ำน้ำจืดใต้ภูเขานั่งเรือพายลัดเลาะตามลำน้ำคลองเข้าไปในถ้ำชมความงดงามภายในซึ่งมีถ้ำต่างๆ มากมาย จากนั้นแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวตรังเป็นของฝากและของที่ระลึก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง (บ่อน้ำร้อนควนแคง) มี จำนวน 3 บ่อ อุณหภูมิของน้ำประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามลำดับ

ค่ำ : อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดปากเมง ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของทะเลยามเย็น
ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับโรงแรมที่พัก อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 ท่องทะเลตรัง - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

08.30 น. : รถมารับที่โรงแรม เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง

09.30 น. : ลงเรือทัวร์ใหญ่ 2 ชั้น เดินทางสู่ ทะเลอันดามัน ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต ความน่าอัศจรรย์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ใต้ภูผากลางทะเล สนุกและตื่นเต้นกับการว่ายน้ำลอดถ้ำที่มืดสนิทและไปโผล่ชายหาดเล็กๆ ที่สวยงาม

กลางวัน : บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ ( มื้อที่ 3 ) พร้อมชื่นชมบรรยากาศทะเล

บ่าย : เดินทางสู่ เกาะกระดาน สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์หาดทรายขาว น้ำใส ปะการังสวยงาม เกาะกระดานยังเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรประจำทุกปี ชมปะการังหลากสีและฝูงปลาหลากหลายชนิดที่ เกาะเชือก

15.30 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง

16.30 น. : ถึง ท่าเรือปากเมง รถของบริษัทฯ รอรับเดินทางกลับสู่ ตัวเมือง

17.30 น. : เดินทางถึงตัวเมือง เช็คอินเข้า ณ โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ดำน้ำ 4 เกาทะเลแหวก (เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ เกาะปอดะ ) – หาดถ้ำพระนาง – หาดไร่เลย์ สนามบินกระบี่

06.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท 

08.30 น. : รถรับจากโรงแรมไปท่าเรือเพื่อขึ้นเรือนำเที่ยว

09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ เกาะทับ เกาะหม้อ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำทะเลตรงทะเลแหวก บันทึกภาพตามอัธยาศัย นั่งเรือไปยังจุดดำน้ำดูปลาที่เกาะไก่ (อยู่ใกล้กับทะเลแหวก) ลงดำน้ำดูปลา นั่งเรือไปบริเวณหินหัวไก่ บันทึกภาพบนเรือ พร้อมฉากหลังที่สวยงามของหินหัวไก่
กลางวัน นั่งเรือไปยังเกาะปอดะ พร้อมชมธรรมชาติของท้องทะเลและทานอาหารมื้อกลางวัน

13.00 น. : เดินทางสู่หาดถ้ำพระนาง สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำบนหาดทรายขาวกับทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการขอพรที่ถ้ำพระนางเพื่อเป็นสิริมงคล

14.00 น. : เดินทางสู่หาดไร่เลย์ ชมทิวทัศน์โดยรอบลงเหยียบเดินเล่นบนผืนทราย นั่งเล่นพักผ่อนเก็บภาพประทับใจในยามบ่าย

16.00 น. : เดินทางกลับถึงท่าเรือ และนำท่านส่ง สนามบินกระบี่

17.00 น. ; ถึง สนามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถรับสนามบินตรัง -ส่งสนามบินกระบี่ และท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
10 ท่าน 3,990 บาท
8-9 ท่าน 4,150 บาท
6-7 ท่าน 4,350 บาท
4-5 ท่าน 4,950 บาท
2-3 ท่าน 6,450 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 209 ครั้ง
เริ่มต้น 5,888 บาท
รหัส 001-0183
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 5,888 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ต.ค.64 - ธ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 24 ครั้ง
เริ่มต้น 10,500 บาท
ชื่นชอบ