แพ็คเกจสุราษฎร์ธานี พักเขื่อนเชี่ยวหลาน

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร-ตลาดศาลเจ้า-กุ้ยหลินเมืองไทย(เขาสามเกลอ)-ชมพระอาทิตย์ตกดิน-เขื่อนรัชชประภา-ล่องเรือชมธรรมชาติ สายหมอก-สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์- ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

แพ็คเกจสุราษฎร์ธานี พักเขื่อนเชี่ยวหลาน

รหัส 001-0181
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
6,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
208 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุราษฎร์ธานี-ศาลหลักเมือง-วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร-ตลาดศาลเจ้า

XX.XX น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานXXXX เคาน์เตอร์สายการบินXXXX พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

XX.XX น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานXXXX โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

10.00 น. : ดินทางถึงท่าอากาศยานXXXX หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง

11.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะรูปแบบ  ทางสถาปัตยกรรมไทย สร้างด้วยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรีวิชัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่งปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดศาลเจ้า

วันที่ 2 กุ้ยหลินเมืองไทย(เขาสามเกลอ)-ชมพระอาทิตย์ตกดิน-พักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

11.00 น. : พร้อมกัน ณ จุดหมาย “ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน”

11.30 น. : ออกเดินทางโดยเรือไปยัง The Laguna Chiewlarn ระหว่างทางชมธรรมชาติทะเลสาบเชี่ยวหลาน

13.15 น. : ถึง The Laguna Chiewlarn

13.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ The Laguna Chiewlarn

13.00 น. : พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ มีบริการเรือคายัคหน้าห้องพัก (ประกันไม้พาย 500 บาท ไม่รวมกับราคาทัวร์) และเก็บภาพบรรยากาศประทับใจที่ The Laguna Chiewlarn

17.00 น. : ออกเดินทางเที่ยวชมธรรมชาติเขื่อนเชี่ยวหลาน ถ่ายรูปกับกุ้ยหลินเมืองไทย (เขาสามเกลอ) และไปชมพระอาทิตย์ตก

19.00 น. : รับประทานอาหารเย็น ณ The Laguna Chiewlarn

วันที่ 3 ล่องเรือชมธรรมชาติ สายหมอก-เขื่อนรัชชประภา-สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์- ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด-ร้านขายของฝาก-สนามบินสุราษฎร์ธานี

06.30 น. : บริการเครื่องดื่มร้อน และ ขนมปัง  

07.00 น. : ล่องเรือชมธรรมชาติ สายหมอก เก็บภาพบรรยากาศยามเช้า

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.30 น. : Check-Out จากที่พัก ออกเดินทางโดยเรือเพื่อขึ้นฝั่ง

10.00 น. : นำท่านแวะถ่ายรูปเก็บภาพบรรยายกาศ เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์   แห่งที่สองของภาคใต้ นำท่านเดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ ตั้งอยู่หลังวัดเขาพัง เป็นสะพานแขวนด้วยสลิงขนาดไม่ใหญ่มากพาดผ่านแม่น้ำสายเล็กๆ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่

15.00 น. : นำท่านแวะซื้อของฝาก ซึ่งของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ไข่เค็มไชยา

XX.XX น. : เดินทางออกจากสนามบินสุราษฎร์ธานี กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน XXX เที่ยวบินที่ XXXX

XX.XX น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง     9 ท่าน เดินทาง     8 ท่าน เดินทาง       6-7 ท่าน เดินทาง         4-5 ท่าน พักเดี่ยว                จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน 6,888.- 7,388.- 8,388.- 10,888.- 2,000.-
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 185 ครั้ง
เริ่มต้น 899 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 270 ครั้ง
เริ่มต้น 3,390 บาท
รหัส 010-0210
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,390 บาท
ชื่นชอบ