มาดริด-เซบียา-กรานาดา-บาร์เซโลน่า-พระราชวังและวิหาร Almudena-จัตุรัสพลาซ่ามายอร์-และจัตุรัส Plaza Espagna-โบสถ์ซากราดาฟามิเลีย-ปาร์ค กูเอล-คาซ่าบัตโล่-ถนนคนเดินลารัมบลาส-ถนน Passeig de Gracia

แพ็คเกจสเปน UcanGo!! SOUTHERN SPAIN , At Ubon Travel
รหัส 014-0205
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
42,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินมาดริด ประเทศสเปน

เดินทางถึงสนามบินมาดริด ประเทศสเปน รถรับท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อให้ท่านเช็คอิน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เมืองมาดริด – เมืองเซบียา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระช่วงเช้าตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเมืองมาดริด และเช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง

ช่วงบ่ายมีรถและไกด์บริการนำท่านเที่ยวชมเมืองมาดริด (3 ชั่วโมง)
แวะถ่ายรูปภายนอกกับพระราชวังและวิหาร Almudena จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมจัตุรัสพลาซ่ามายอร์ Plaza mayor และจัตุรัส Plaza Espagna จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเซบียา

หลังจากเดินทางถึงเมืองเซบียา รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรม จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เมืองเซบียา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันให้ท่านได้ท่องเที่ยวเมืองเซบียาด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถเที่ยวชมจัตุรัส Plaza de Espana, มหาวิหารแห่งเซบียา,หอระฆังฆิรัลดา (Giralda Tower) ซึ่งเดิมเคยเป็นหอคอยสุเหร่าของชาวมุสลิม

วันที่ 4
เมืองเซบียา – เมืองกรานาดา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองกรานาดา หลังจากเดินทางถึง เมืองกรานาดา รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถท่องเที่ยวชมจุดชมวิวบนเนินเขาที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งในสเปน มีวิวอันตระการตาของเมืองกรานาดา,ชมพระราชวังและป้อมปราการอาลัมบรา (Alhambra) และมหาวิหาร

วันที่ 5
เมืองกรานาดา – เมืองบาร์เซโลน่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองบาร์เซโลน่า หลังจากเดินทางถึงบาร์เซโลน่า รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6
เมืองบาร์เซโลน่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริการนำท่านเที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า (4 ชั่วโมง)      ท่านจะตื่นตาไปกับการตกแต่งภายนอกอันวิจิตรของโบสถ์ซากราดาฟามิเลีย, ชมภายนอกสวนเก่าแก่บนเขากลางเมืองบาร์เซโลนา ปาร์ค กูเอล (Park Guell), แวะถ่ายรูปคาซ่าบัตโล่ (Casa Batlló) คฤหาสน์ชวนฝันแห่งบาร์เซโลน่า, ถนนคนเดินลารัมบลาส (La Rambla) และถนน Passeig de Gracia

อิสระช่วงบ่ายให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7
สนามบินบาร์เซโลน่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางสู่สนามบิน

เงื่อนไข
 • รถรับส่งตามที่ระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่นบางวันและบางสถานที่ (พูดภาษาอังกฤษ) ตามที่ระบุในรายการ
 • ตั๋วรถไฟชั้น 2 (เมืองมาดริด-เมืองเซบียา // เมืองเซบียา–เมืองกรานาดา // เมืองกรานาดา-เมืองบาร์เซโลน่า)
 • โรงแรม 6 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน และผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 80 ปี โดยจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-มาดริด // บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ แนะนำสายการบิน Qatar Airways ราคาตั๋วเริ่มต้น 26,444 บาท หรือสายการบิน Emirates Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 27,184 บาท
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าบริการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นห้องพักเดี่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าและค่าบริการ
 • พนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน, สถานีรถไฟและโรงแรม
 • คนดูแลและช่วยเหลือที่สนามบินและสถานีรถไฟ
 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • หัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากไทย ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสเปน
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 125 EUR / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป   เลือกวันเดินทางได้เอง   พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง   พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565

(ยกเว้นช่วงคริสต์มาส, ปีใหม่ 23 ธ.ค.64 – 2 ม.ค.65 และวันตรุษจีน 1 ก.พ.65)

อัตราค่าบริการ
เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 57,000.-  บาท
เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 42,500.-  บาท

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • แจ้งวันเดินทาง, จำนวนผู้เดินทาง เพื่อเช็คห้องว่าง
 • หากตกลงทำการจอง ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าแพคเกจเต็มจำนวน(100%) โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มห้องพักแล้ว พร้อมขอสำเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทางด้วย

เงื่อนไขการยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด โดยทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

 • หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าแพคเกจ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าแพคเกจทั้งหมด

***กรณีมีเหตุยกเลิก โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าแพคเกจโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง***

***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯ ***

หมายเหตุ

 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศสเปนให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
 • ก่อนเดินทางเข้าสเปน ต้องลงทะเบียนออนไลน์ Health Control ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อรับ QR Code พร้อมแสดงเอกสารยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสเปน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://www.spth.gob.es/
 • เดินทางกลับไทย ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลือจนถึงวันที่กลับมาถึงไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ในกรณีเดินทางในช่วงคริสต์มาส, ปีใหม่, ตรุษจีน, เทศกาลอีสเตอร์ และ Sport Event ส่งผลทำให้อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนของโรงแรม, รถโค้ช, อาหาร, ไกด์ และค่าบริการต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายลูกค้าไปพักยังโรงแรมนอกเมืองแทน
 • กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าเมือง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงิน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าแพคเกจทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.65 - พ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,890 บาท
 • ม.ค.65 - พ.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 19,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ส.ค.65 - เม.ย.66
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 11,900 บาท