แพ็คเกจหลีเป๊ะ เที่ยวหลีเป๊ะ ให้เป๊ะปัง

ปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – ดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง – เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

แพ็คเกจหลีเป๊ะ เที่ยวหลีเป๊ะ ให้เป๊ะปัง

รหัส 010-0212
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
5,490 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
289 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลี

09.00 น. : รับคณะเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังหน้าท่าเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่ “เกาะหลีเป๊ะ”

11.30 น. : ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท “สู่เกาะหลีเป๊ะ” ระหว่างทางแวะ “เกาะตะรุเตา” และ “เกาะไข่” ชมซุ้มประตูหินและถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก

13.00 น. : เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารชาร์มมิ่ง (1) ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นภายในเกาะจะมีหมู่บ้านชาวเล ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นธรรมชาติรอบเกาะ หรือเล่นน้ำ ณ ชายหาดเกาะหลีเป๊ะ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ท่านสามารถไปเดินเล่นที่ Walk Street  ที่ห่างจากรีสอร์ทเพียง 50 เมตร  และช่วงค่ำริมหาดพัทยาจะเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเล และบาร์ริมหาด ให้ท่านได้นั่งชมโชว์การแสดงกระบองไฟที่แปลกตา และเพลิดเพลินกับการฟังเพลงชิลล์ๆ ริมหาด

วันที่ 2 เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง - เกาะยาง - เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น. : นำท่านเดินทางไปดำน้ำเกาะต่างๆ ที่ขึ้นชื่อความสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลด้วยเรือหางยาว จุดดำน้ำแรกจะเป็น “ร่องน้ำจาบัง” ซึ่งโซนนี้จะเป็นจุดดำน้ำที่มี “ปะการังเจ็ดสี” ที่ยังคงความสวยงามและยังมีทะเลปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายให้ท่านได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจุดดำนำตรงโซน “เกาะยาง” ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปะการังและปลาทะเลที่แตกต่างกันออกไป ให้ท่านได้สัมผัสความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ หาดทรายขาวราวี อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นน้ำตรงริมชายหาดที่มีน้ำใสและท่านสามารถใช้บริการห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวได้ที่เกาะแห่งนี้ จากนั้นพาท่านไปดำน้ำโซน “ เกาะอาดัง ” ดูปลาทะเลและปะการังต่อด้วยแวะถ่ายรูปที่ “เกาะหินงาม” ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่มีทั้งเกาะมีแต่หินสีดำแวววาวราวกับมาจับวางไว้  ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

15.00 น. : เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น. : ท่านสามารถเดินไปยังหาดซันเซ็ท เพื่อ “ชมพระอาทิตย์ตก”

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 หลีเป๊ะ – ปากบารา – สนามบิน

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

09.30 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปีดโบ๊ท ( รอบเรือ 09.30 / 11.30 / 13.30 น. ) ท่านสามารถเลือกรอบเรือได้

11.30 น. : ถึง ท่าเทียบเรือปากบารา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

14.30 น. : เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านทำการเช็คอินตั๋ว และสัมภาระ กลับโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าเรือ สปีดโบ๊ท ไป-กลับ ท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ะ
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน ( สำหรับ 2 ท่าน )
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ( เช้า 2 มื้อ + เที่ยง 2 มื้อ )
 • รถตู้รับ – ส่ง สนามบิน หรือ เขตพื้นที่ อ. เมืองหาดใหญ่
 • ทริปดำน้ำโซนใน ตามที่ระบุในโปรแกรม ( จอยทริป )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุทางทะเลทุนประกัน 1,000,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ( กรุงเทพฯ – หาดใหญ่)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าขยะท่าเทียบเรือ ( 60 บาท / ท่าน สามารถจ่ายก่อนลงเรือได้ )
 • ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
 • กรณีเหมาเรือหางยาวไปเกาะต่างๆ (จ่ายเพิ่ม 2,000 – 3,000 บาท )
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โรงแรม Charming Lipe Villa (ติดหาดพัทยา ) เดินทางวันนี้ – 15 พฤษภาคม 63
(ยกเว้นช่วงพีเรียดวันสงกรานต์ 12 – 15 เมษายน ราคาเพิ่ม 500 บาท / ท่าน )

 https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2020/12/1-1.jpg

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 246 ครั้ง
เริ่มต้น 5,699 บาท
รหัส 011-0201
4 วัน 3 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 5,699 บาท
 • Thai Lion Air
 • เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 182 ครั้ง
เริ่มต้น 9,333 บาท
รหัส 011-0248
3 วัน 2 คืน
Thai Lion Air
เริ่มต้น 9,333 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ต.ค.64 - เม.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 25 ครั้ง
เริ่มต้น 5,490 บาท
รหัส 010-0012
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 5,490 บาท
ชื่นชอบ