แพ็คเกจอุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย

ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – ถนนคนเดินอุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – วัดผาตาเสื้อ SKYWALK – วัดโพธิ์ชัย – คนเดินบึงกาฬ – ชมพระอาทิตย์ขึ้น บริเวณจุดชมวิวหินสามวาฬ – ถ้ำนาคา

แพ็คเกจอุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย

รหัส 011-0199
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,299 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
253 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 รับสนามบินอุดรธานี – ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – ถนนคนเดินอุดรธานี

……… น. : ถึง สนามบินจังหวัดอุดรธานี  ยินดีต้อนรับทุกท่าน นำท่านเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน คือหนองน้ำกว้างใหญ่ในอำเภอกุมภวาปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุดรธานี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ้านดุงเข้าสู่  คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด   เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์  ให้ท่านได้ กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชคขอลาภ ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเมืองอุดรธานี อิสระให้ท่านเดินเล่นซื้อสินค้าและ **อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย**

วันที่ 2 วัดป่าภูก้อน – หนองคาย – วัดผาตาเสื้อ SKYWALK – วัดโพธิ์ชัย – บึงกาฬ – ถนนคนเดินบึงกาฬ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่  วัดป่าภูก้อน watpaphukon  สถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี,เลยและหนองคาย มีวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ Wat Pha Tak Suea  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น เงียบสงบ มีจุดไหว้พระด้านหน้าทางเข้า 1 จุด และด้านในโบสถ์ 1 จุด ทางเดินเข้าโบสถ์มีบันไดพญานาคทอดยาวไปจนถึงตัวโบสถ์  Hilight  ไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ให้นักท่องเที่ยวได้เดินออกไปสัมผัสบรรยากาศบนกระจกใสแบบตื่นเต้น นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย Wat Pho Chai   พระอารามหลวงวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บึงกาฬ อิสระตามอัธยาศัย ณ ตลาดต้องชมถนนคนเดิน อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ชมพระอาทิตย์ขึ้น บริเวณจุดชมวิวหินสามวาฬ – ถ้ำนาคา– อุดรธานี

เช้าตรู่ : นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ป่าภูสิงห์  ตั้งอยู่ในอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำนาคา เป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ นำท่านเดินทางไปยัง ภูทอก เป็นที่ตั้งของ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่อุดรธานี

…… น. : ส่งสนามบินจังหวัดอุดรธานี


เงื่อนไข
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และ ค่าธรรมเนียมอุทยาน  (สามารถชำระเงินหน้างานได้เลยค่ะ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ
ราคานี้สามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง 

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2020/12/Capture-9.jpg

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และตามเที่ยวบินของผู้เดิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 4 วัน 2 คืน
 • 186 ครั้ง
เริ่มต้น 6,999 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • เม.ย.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 183 ครั้ง
เริ่มต้น 9,590 บาท
รหัส 024-0244
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 9,590 บาท
ชื่นชอบ