แพ็คเกจเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน

สะพานประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2-ปายแคนยอน-ชมวิวเมืองปายที่วัดพระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย-ชมวิวทะเลหมอก-นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองที่วัดน้ำฮู้-เที่ยวหมู่บ้านชาวจีนยูนนานสันติชล-ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว-บ้านห้วยเสือเฒ่า-วัดพระธาตุดอยกองมู-สะพานไม้ซูตองเป้ ใส่บาตรยามเช้า-บ้านรักไทย-ปางอุ๋ง-ประตูท่าแพ

แพ็คเกจเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน

รหัส 001-0185
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
6,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
211 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 รับสนามบินเชียงใหม่-เมืองปาย-สะพานประวัติศาสตร์ครั้งที่ 2-ปายแคนยอน-ชมวิวเมืองปายที่วัดพระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย

XX.XX น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบิน……. เคาน์เตอร์สายการบิน XXX พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

XX.XX น. : ออกเดินทางสู่สนามบินXXX โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

……..น. : รับคณะ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัด  เชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง ระหว่างทางบริการท่านด้วย SET BOX พร้อมน้ำดื่ม นำท่านเดินทางสู่เมืองปาย ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแคว ให้ท่านและแวะถ่ายภาพ ตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ ปายแคนยอน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองปายมาช้านาน เดินขึ้นไปอีกนิดจะถึงจุดชมวิวเมืองปาย เนื่องด้วยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาจึงสามารถชมความงามวิวทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองปายได้อย่างกว้างไกลสุดสายตาแบบพาโนรามา จากนั้นอิสระเดินช้อปปิ้งถนนคนเดินปาย

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ชมวิวทะเลหมอก-นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองที่วัดน้ำฮู้-เที่ยวหมู่บ้านชาวจีนยูนนานสันติชล-ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว-บ้านห้วยเสือเฒ่า-วัดพระธาตุดอยกองมู

05.45 น. : โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นนำท่านไปยัง หมู่บ้านชาวจีนยูนนานสันติชล

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

บ่าย : นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยเสือเฒ่า มีบ้านประมาณ 20 หลังคาเรือน อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุด

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 สะพานไม้ซูตองเป้ ใส่บาตรยามเช้า-บ้านรักไทย-ปางอุ๋ง-ประตูท่าแพเชียงใหม่

เช้า   นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ เพื่อใส่บาตรยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่ในสมัยอดีตเคยเป็นทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) หรือที่เรารู้จักกันว่า “ก๊กมินตั๊ง” มีอากาศค่อนข้างเย็นสบายเกือบทั้งปี  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ปางอุ๋ง หรือบางคนเรียกว่า ‘สวิสเมืองไทย’ ที่มาจากการที่มีบรรยากาศและความสวยงามทางธรรมชาติที่คล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปางอุ๋ง มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านรวม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงใหม่ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประตูท่าแพ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 4 วัดพระธาตุดอยคำ-ครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-ร้านของฝาก-ส่งสนามบินเชียงใหม่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดินทางผ่านอนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล และเมื่อเดินทางถึงบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

……… : ออกเดินทางจากเชียงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน……. เที่ยวบินที่ XXXX  

……… : เดินทางถึง สนามบิน………. โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง     9 ท่าน เดินทาง     8 ท่าน เดินทาง       7 ท่าน เดินทาง       6 ท่าน เดินทาง         4-5 ท่าน พักเดี่ยว                จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน 6,988 7,488 7,988 9,488 10,488 2,500
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

 *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • VietJet Air
 • ก.พ.64 - เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 187 ครั้ง
เริ่มต้น 9,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.64 - ก.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 183 ครั้ง
เริ่มต้น 9,880 บาท
รหัส 019-0287
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 9,880 บาท
ชื่นชอบ