แพ็คเกจเชียงใหม่ ไหว้พระ 9 วัด

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดลอยเคราะห์-วัดหมื่นล้าน-วัดดวงดี-ถนนคนเดินวัวลาย-วัดพระธาตุดอยคำ(หลวงพ่อทันใจ)-วัดพันเตา-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-วัดหมื่นเงินกอง-วัดดับภัย

แพ็คเกจเชียงใหม่ ไหว้พระ 9 วัด

รหัส 001-0178
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
211 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่-อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดลอยเคราะห์-วัดหมื่นล้าน-วัดดวงดี-ถนนคนเดินวัวลาย

XX.XX น.  : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบิน……. เคาน์เตอร์สายการบิน XXX พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

XX.XX น.  : ออกเดินทางสู่สนามบินXXX โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

……..น.  : รับคณะ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ให้ท่านแวะนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

กลางวัน  :  รับประทานอาหาร “เมนูข้าวซอย”  อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดลอยเคราะห์ (วัดที่ 2) โดยวัดนี้มีศิลปะสถาปัตยกรรมเป็นแบบพื้นเมืองของชาวล้านนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหมื่นล้าน (วัดที่ 3) เชื่อกันว่า หากได้มาขอพรที่นี่จะมีเงินมีทองมากองมากมายเป็นหมื่นเป็นล้าน นำท่านเดินทางสู่ วัดดวงดี (วัดที่ 4) หลังจากนั้นก็ให้มาที่วัดดวงดี จากนั้นช่วงเย็นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินวัวลาย ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารพื้นเมือง และซื้อของฝากตามอัธยาศัย

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ)-วัดพันเตา-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-วัดหมื่นเงินกอง-วัดดับภัย-สนามบินเชียงใหม่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) (วัดที่ 5) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดพันเตา (วัดที่ 6) เป็นวัดที่มีความสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (กราบไหว้ศาลหลักเมืองเชียงใหม่) (วัดที่ 7) เป็นวัดที่มีเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดหมื่นเงินกอง (วัดที่ 8) อีกหนึ่งในวัดที่มีชื่อมงคล มาไหว้ขอพรเพื่อให้มั่งมีศรีสุข อายุมั่นขวัญยืน มีเงินมีทอง และปิดท้ายที่วัดดับภัย (วัดที่ 9) ไหว้ขอพรหลวงพ่อดับภัย

…… น. : ส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าคนขับรถนำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง เดินทาง     9 ท่าน เดินทาง     8 ท่าน เดินทาง       7 ท่าน เดินทาง       6 ท่าน เดินทาง         4-5 ท่าน พักเดี่ยว                จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน 1,988.- 2,288.- 2,588.- 2,888.- 3,288.- 800.-
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 4 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 190 ครั้ง
เริ่มต้น 9,999 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 18 ครั้ง
เริ่มต้น 10,999 บาท
รหัส 013-0034
3 วัน 2 คืน
Air Asia (FD)
เริ่มต้น 10,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 190 ครั้ง
เริ่มต้น 1,199 บาท
รหัส 000-0230
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,199 บาท
ชื่นชอบ