ล่องเรือ ไหว้พระขอพร ชมหอสมเด็จญาณสังวรณ์ฯ ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตื่นเต้นเร้าใจไปกับการ ล่องแพเปียก สนุกสุดๆกับสวนน้ำ GOOD VIEW แล้วไปล่องแพอร่อยกัน ให้คุณได้ย้อนประวัติศาสตร์ไปกับ พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย-พม่า

แพ็คเกจเที่ยวกาญจน์เอง , At Ubon Travel
รหัส 032-0173
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,490 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กาญจนบุรี – มื้อเที่ยงแพกาญจน์ – ล่องเรือชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว

12.00 น. : ให้การต้อนรับทุกท่านด้วยอาหารกลางวันแสนอร่อยที่แพอาหาร แพกาญจน์ ที่จอดรอต้อนรับทุกท่านอยู่ริมแม่น้ำแคว ณ จุดบรรจบแม่น้ำสามสาย แควน้อย แควใหญ่ ที่ไหลรวมมาเป็นแม่กลอง ให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยทั้งอาหารและบรรยากาศ ด้วยการจัดชุดอาหารไทย ให้ท่านได้อิ่มอร่อยอย่างเป็นส่วนตัวสำหรับท่านและสมาชิกผู้ร่วมเดินทางของท่านเท่านั้น

13.00 : อิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้ล่องเรือชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือสู่วัดถาวรวราราม แต่มักจะเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดญวน” ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี มีสถาปัตยกรรมที่สร้างเป็นศิลปะแบบจีน

จากนั้นให้ท่านได้เดินเชื่อต่อไปยัง วัดเทวสังฆาราม แต่คนเมืองกาญจน์มักติดปากเรียกกันว่า “วัดเหนือ” เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาแต่ครั้งสมัยอยุธยาตอนปลาย และได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.2505 และเมื่อมาวัดเหนือจะต้องไม่พลาดชม “หอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็ดพระสังฆราช” อาคารหอพระประวัติเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่สวยงามโดดเด่นและทรงคุณค่า มี 4 ชั้นที่บอกเล่าถึงพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

15.00 น. : ให้ทุกท่านได้เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมมิตรพันธ์ เพื่อทำการเช็คอิน ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ 2
สองแถวบริการ - พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย-พม่า - วัดถ้ำเขาปูน – สวนน้ำ Good View - ล่องแพเปียก - มื้อค่ำบุฟเฟ่ต์หมูกระทะบนแพ

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหารให้บริการ 07.00 – 10.00 น.)

10.30 น. : สองแถวบริการรับท่านที่โรงแรม นำทุกท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย-พม่า” ที่ท่านจะได้ชมและได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนอดีตไปยังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เสมือนท่านได้เดินอยู่ท่ามกลางเหล่าเชลยสงครามที่กำลังสร้างทางรถไฟ “หนึ่งไม้หมอเท่ากับหนึ่งชีวิต”

11.30 น. : จากนั้นนำท่านขึ้นรถสองแถวมุ่งหน้าสู่ “วัดถ้ำเขาปูน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากเนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของค่ายเชลยศึกขนาดใหญ่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัด เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแคว ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นศูนย์พยาบาล เรียกกว่าโรงพยาบาลเขาปูน และเนื่องจากด้านหลังวัดติดริมน้ำ นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางไปชมวัดถ้ำเขาปูนได้ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะทางน้ำซึ่งสามารถชมทัศนียภาพของแม่น้ำแควน้อยโดยวัดมีท่าเทียบเรือสำหรับนักท่องเที่ยวทางน้ำ

13.00 น. : บริการกลางวันเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็น Western Set Steak ที่สวนน้ำ Good View

14.00 น. : หลังอาหารให้ทุกท่านได้สนุกสนานแบบฟรีสไตล์ที่สวนน้ำ Good View

16.00 น. : พร้อมแล้วนำท่านล่องแพใหญ่สะดวกสบายไปตามลำน้ำแควน้อย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นจะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความสนุกที่รอคอย “ล่องแพเปียก”

17.00 น. : บริการความอร่อยไม่ซ้ำแบบ “บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ” บนแพที่เพียบพร้อมด้วยความบนเทิงแสงสีเสียง

19.00 น. : สมควรแก่เวลารถสองแถวรับทุกท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ท่องเที่ยวอิสระ - เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านได้ทำการเช็คเอาท์ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) แล้วเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 2. สำหรับหมู่คณะ 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน
 3. ราคาพิเศษนี้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 มกราคม 2564
 4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดเทศกาล โปรดสอบถาม
โรงแรม ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่ม

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
มิตรพันธ์

 

2,490.- 2,490.- 1,900.- 990.- 990.-
นที เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

 

3,290.- 3,290.- 2,500.- 2,000.- 2,000.-

*เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.65 - พ.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 799 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • ต.ค.65 - ธ.ค.65
 • 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 47,777 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,490 บาท