แพ็คเกจเที่ยวน่านม่วนใจ๋

เมืองปัว – หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือโบราณ – นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง – เสาหลักเมืองน่าน – จิตกรรมกระซิบรักบันลือโลกวัดภูมินทร์

แพ็คเกจเที่ยวน่านม่วนใจ๋

รหัส 011-0204
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,399 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
249 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 รับสนามบินน่าน – อำเภอปัว - ถนนลอยฟ้า1081 - จุดชมวิวภูคา1715 – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ - จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน - ถนนลอยฟ้า1256 – วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - กลับอำเภอปัว

……… น. : ถึง สนามบินจังหวัดน่าน  ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองน่าน นำท่านเดินทางสู่อำเภอปัว เมืองสีเขียวในหุบเขาที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแสนงดงาม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อที่มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งการแบบพื้นบ้าน นำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ เส้นทางเป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก ระหว่างทางจะได้พบกับ ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 UNSEEN อีกแห่งของจังหวัดน่าน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ นำชมวิธีการผลิตเกลือสินเธาว์ เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการนำน้ำที่ตักขึ้นมาจากใต้ดินมาต้มจนเหลือแค่เกลือสินเธาว์ใช้เวลาต้มประมาณ 6 ชั่วโมง สามารถทำเกลือได้ตลอดทั้งปี นำท่านเก็บภาพความประทับใจที่จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน นำท่านแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ ไฮไลท์จของจุดชมวิว 1715 คือวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำน่านและภูเขาที่ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1715 เมตร นำท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอำเภอบ่อเกลือ สู่อำเภอปัว นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หลังจากนำทุกท่านมาจิบกาแฟแลบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่ม เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ อำเภอปัว

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 อำเภอปัว-วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง-อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์-เสาหลักเมือง วัดมิ่งเมือง-ส่งสนามบินน่าน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางไปยัง ตัวเมืองน่าน สู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี นำท่านเดินทางชม อุโมงค์ลีลาวดี อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ เก็บภาพประทับใจใต้ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวัดนี้คือ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรัสมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง สักการะเสาหลักเมือง ประจำจังหวัดน่าน ที่ประดิษฐานในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระโอสถของวัด เข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ความเป็นมาตั้งแต่เจ้าผู้ครองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดท้าย สมควรแก่เวลา นำท่านสู่สนามบินจังหวัดน่าน เพื่อเดินทางกลับ

……… น. : ส่ง สนามบินจังหวัดน่าน  ………………


เงื่อนไข
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ
ราคานี้สามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง

 https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2020/12/Capture-10.jpg

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 187 ครั้ง
เริ่มต้น 7,290 บาท
 • Nok Air (DD)
 • ม.ค.65 - มี.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 13 ครั้ง
เริ่มต้น 6,555 บาท
รหัส 011-0049
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 6,555 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 182 ครั้ง
เริ่มต้น 599 บาท
รหัส 023-0289
1 วัน 0 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 599 บาท
ชื่นชอบ