แพ็คเกจเที่ยวน่านสุขใจ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน

เมืองปัว – หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือโบราณ – นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง – เสาหลักเมืองน่าน – จิตกรรมกระซิบรักบรรลือโลกวัดภูมินทร์

แพ็คเกจเที่ยวน่านสุขใจ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน

รหัส 011-0205
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
247 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 รับสนามบินน่าน – น่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – ศาลหลักเมืองน่าน – วัดมิ่งเมือง – ถนนคนเดิน

……… น. : ถึง สนามบินจังหวัดน่าน  รถตู้ปรับอากาศรอรับ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน ชม อุโมงค์ลีลาวดี อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวัดนี้คือ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรัสมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง สักการะเสาหลักเมือง ประจำจังหวัดน่าน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งและรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินกาดขวงเมืองน่าน

วันที่ 2 บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า1081– บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ - จุดชมวิวภูคา 1715 - จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน - ถนนลอยฟ้า1256 – อำเภอปัว – วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ เส้นทางเป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก ระหว่างทางจะได้พบกับ ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 UNSEEN อีกแห่งของจังหวัดน่าน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ นำชมวิธีการผลิตเกลือสินเธาว์ เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการนำน้ำที่ตักขึ้นมาจากใต้ดินมาต้มจนเหลือแค่เกลือสินเธาว์ใช้เวลาต้มประมาณ 6 ชั่วโมง สามารถทำเกลือได้ตลอดทั้งปี นำท่านเก็บภาพความประทับใจที่จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน     นำท่านแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ ไฮไลท์จของจุดชมวิว 1715 คือวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำน่านและภูเขาที่ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1715 เมตร นำท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอำเภอบ่อเกลือ สู่อำเภอปัว นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หลังจากนำทุกท่านมาจิบกาแฟแลบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่ม เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 อำเภอปัว-วัดศรีมงคล – วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง –ศูนย์ OTOP จังหวัดน่าน -ส่งสนามบินน่าน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตั้งอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางถึง ตัวเมืองน่าน สู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆทั่วจังหวัดน่าน ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดน่าน  สมควรแก่เวลา นำท่านสู่สนามบินจังหวัดน่าน เพื่อเดินทางกลับ

……… น. : ส่ง สนามบินจังหวัดน่าน  ………………


เงื่อนไข
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการ
ราคานี้สามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง

 https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2020/12/Capture-11.jpg

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอ
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 252 ครั้ง
เริ่มต้น 4,299 บาท
รหัส 011-0199
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,299 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ก.พ.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 187 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัส 007-0156
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ต.ค.64 - เม.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 25 ครั้ง
เริ่มต้น 5,490 บาท
รหัส 010-0012
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 5,490 บาท
ชื่นชอบ