แฟรงก์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-มิวนิค-มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-โบสถ์เซนต์นิโคลัส-โรงละครโอเปร่าเก่า-สะพานเหล็ก-พิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่-หอคอย Main Tower-จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์-พระราชวังเรสซิเดนซ์-มหาวิหารเฟราเอน-โบสถ์เซนต์ไมเคิล-อาคารบีเอ็มดับเบิลยูเวลท์

แพ็คเกจเยอรมัน UcanGo!! GERMANY , At Ubon Travel
รหัส 014-0202
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
32,300 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี รถรับท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อให้ท่านเช็คอิน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริการนำท่านเที่ยวชมเมือง (3 ชั่วโมง) ชมมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) สถานที่เลือกตั้งและพิธีราชาภิเษกของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์, แวะถ่ายรูปจัตุรัสโรเมอร์ (Roemerberg), โบสถ์เซนต์นิโคลัส (Old Nicholas Church), โรงละครโอเปร่าเก่า (Old Opera House) และสะพานเหล็ก (Iron Footbridge), ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่ (Goethe House) และหอคอย Main Tower

อิสระช่วงบ่ายตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – มิวนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองไฮเดลเบิร์ก อิสระให้ท่านท่องเที่ยวเมืองไฮเดล เบิร์กด้วยตัวท่านเอง (สามารถฝากกระเป๋าไว้ที่สถานีได้ โดยจะมีตู้รับฝากกระเป๋า ราคาตามขนาดตู้) ท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองเก่าที่งดงามและชื่นชมอาคารสไตล์บาโรก และยังสามารถเยี่ยมชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จากนั้นเดินทางไปยังสถานีรถไฟด้วยตัวท่านเองและขึ้นรถไฟชั้น 2 เพื่อเดินทางไปยังเมืองมิวนิค หลังจากเดินทางถึงเมืองมิวนิค รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรม ให้ท่านเช็คอินด้วยตัวท่านเอง จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4
เมืองมิวนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริการนำท่านเที่ยวชมเมือง (3 ชั่วโมง) นำท่านชมจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) เป็นจัตุรัสกลางเมืองมิวนิค, ชมความงดงาม ภายนอกของพระราชวังเรสซิเดนซ์และโรงละครโอเปร่า (Residence and the Opera), ชมมหาวิหารเฟราเอน (Frauenkirche), โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St Michael Church), บ้านในยุคกลาง, โรงเบียร์ Hofbrauhaus, อาคารบีเอ็มดับเบิลยูเวลท์ (BMW Welt) ผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

อิสระช่วงบ่ายตามอัธยาศัย

วันที่ 5
เมืองมิวนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวมิวนิคด้วยตัวท่านเอง
หรือท่านจะเลือกไปเยี่ยมชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Catle) ในเมืองเก่าแก่ฟุสเซน (Fussen) ก็ได้เช่นกัน

วันที่ 6
สนามบินมิวนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางสู่สนามบิน

เงื่อนไข
 • รถรับส่งตามที่ระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่นบางวันและบางสถานที่ (พูดภาษาอังกฤษ) ตามที่ระบุในรายการ
 • ตั๋วรถไฟชั้น 2 (เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก // เมืองไฮเดลเบิร์ก – มิวนิก)
 • โรงแรม 5 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน และผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 80 ปี โดยจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต // มิวนิก-กรุงเทพฯ แนะนำสายการบิน Qatar Airways ราคาตั๋วเริ่มต้น 22,071 บาท หรือสายการบิน Emirates Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 22,958 บาท
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าบริการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นห้องพักเดี่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าและค่าบริการ
 • พนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน, สถานีรถไฟและโรงแรม
 • คนดูแลและช่วยเหลือที่สนามบินและสถานีรถไฟ
 • รถรับส่งสถานีเมืองไฮเดลเบิร์ก
 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • หัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 80-240 EUR / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป   เลือกวันเดินทางได้เอง   พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง   พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565

(ยกเว้นช่วงคริสต์มาส, ปีใหม่ 23 ธ.ค.64 – 2 ม.ค.65 และวันตรุษจีน 1 ก.พ.65)

อัตราค่าบริการ
เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 48,800.-  บาท
เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 32,300.-  บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ธ.ค.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 22,999 บาท
 • VietJet Air
 • เม.ย.65 - มิ.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,999 บาท