แพ็คเกจแอ่วนาน

วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) – วัดภูมินทร์ – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนคนเดินน่าน – วัดศรีมงคล (ก๋ง) – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

แพ็คเกจแอ่วนาน

รหัส 023-0294
วันที่เดินทาง
มี.ต.64 - ก.ย.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
184 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 อ.เมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) - วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน (

เช้า : รับท่าน : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน นำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองน่าน เที่ยวชมวัดพระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่ บนยอดดอยเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง วัดศรีพันต้น ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นวัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 จากนั้นทำท่านไปยัง วัดภูมินทร์ สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน มีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ซุ้มลีลาวดี หนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดน่านยังมีอุโมงค์ลีลาวดี หรือ จำปาลาว ที่ถนนผากองตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำ ใกล้กับวัดภูมินทร์ อุโมงค์ต้นไม้ที่กลายเป็นจุดถ่ายรูปสุดโรแมนติกและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองน่าน โค้งต้อนรับเป็นซุ้มหน้าอยู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขึ้นปกคลุมทางเดินสองข้างทาง ทำให้บรรยากาศสงบร่มเย็น

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองอร่าม จากนั้นไปถนนคนเดินน่าน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 

วันที่ 2 อ.ท่าวังผา - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นร้านกาแฟของร้านลำดวนผ้าทอ ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว มีมุมนั่งดื่มกาแฟเป็นกระท่อมมุงด้วยหลังคาจาก ตั้งอยู่ริมนาข้าวเห็นวิวภูเขา สามารถเลือกนั่งพักผ่อนตามใจชอบ มีทางเดินไม้ทอดยาวเชื่อมถึงกันหมดทุกหลัง ระหว่างทางเดินก็จะได้เห็นผ้าทอไทลื้อหลากสีสันที่ประดับไว้

ส่งท่าน : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ราคานี้รวมทิปไกค์และคนขับรถ
 2. รวมค่าเข้าชมสถานที่และอาหารตามระบุในรายการ
 3. ที่พักแบบ โฮม สเตย์ จำนวน 1 คืน
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 1. 1. ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน, รถไฟ, รถบัส) จาก…….ถึงน่าน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยานยนต์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว ทัวร์น่าน 2 วัน 1 คืน โปรแกรม A แอ่วน่าน
เดินทางได้ทุกวัน เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2564

ราคาสำหรับ ลูกค้า 1 ท่าน ท่านละ (บาท) ราคาสำหรับ ลูกค้า 2 ท่าน ท่านละ (บาท) ราคาสำหรับ ลูกค้า 3 ท่าน ท่านละ (บาท)
3,990. 2,590. 1,990.

หมายเหตุ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 1-3 ท่านขึ้นไป
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.64 - ก.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 182 ครั้ง
เริ่มต้น 9,880 บาท
รหัส 019-0287
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 9,880 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 209 ครั้ง
เริ่มต้น 4,988 บาท
รหัส 001-0184
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,988 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 203 ครั้ง
เริ่มต้น 3,900 บาท
รหัส 010-0227
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,900 บาท
ชื่นชอบ