แพ็คเกจ ตราด-เกาะกูด ดำน้ำ ตกหมึก

เกาะกูด l ดำน้ำตื้นชมความงามใต้ท้องทะเล l ตกหมึกกลงทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ

แพ็คเกจ ตราด-เกาะกูด ดำน้ำ ตกหมึก

รหัส 006-0266
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,590 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
194 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ตราด- ท่าเรือแหลมศอก –ท่าเรืออ่าวสลัด – เกาะกูด

12.00 น. : ลูกค้าเดินทางถึง ท่าเรือ เกาะกูด เอ็กเพรส แหลมศอก จังหวัดตราด กรุณาเช็คอิน ก่อนเรือออกเดินทาง 30 นาที

13.00 น. : เรือเฟอร์รี่ออกเดินทางจากท่าเรือไปยังเกาะกูด ฉายาอัญมณีแห่งท้องทะเลตะวันออก

14.00 น. : ถึง ท่าเรืออ่าวสลัด(เกาะกูด) รถรับลูกค้าทุกท่านเดินทางเข้าพักตามรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เกาะกูด-ดำน้ำตื้น ชมความงามใต้ท้องทะเล-ตกหมึกกลางทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พัก นำทุกท่านร่วมกิจกรรมดำน้ำตื้น ชมความงามของโลกใต้ทะเล แนวปะการังเขากวาง หญ้าทะเล และฝูงปลาทะเลหลากสีที่แหวกว่ายในทะเล ท่านจะได้สัมผัสถึงความเขียวชอุ่มและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆของเกาะกูด และกิจกรรมตกหมึก ตกปลาสดๆ กลางทะเล ท่านสามารถลิ้มหมึกสดในรูปแบบของซาซิมิ (กิจกรรมแบบจอยทัวร์)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน แบบBox Set จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนพร้อมอิสระกิจกรรมตามอัธยาศัย

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะกูด - ท่าเรืออ่าวสลัด - ท่าเรือแหลมศอก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนชมความงามของชายหาดตามอัธยาศัย

09.00น. : เช็คเอ้าออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังท่าเรืออ่าวสลัด

10.00น. : นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ท่าเรือแหลมศอก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาท่านละ
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 3,590 บาท
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท
 1. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน  จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น  พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 4. ค่าเรือข้ามไปเกาะกูด
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 5. ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 1. หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 103 ครั้ง
เริ่มต้น 3,8000 บาท
รหัส 019-0284
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,8000 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 191 ครั้ง
เริ่มต้น 4,990 บาท
รหัส 006-0265
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,990 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - ก.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 197 ครั้ง
เริ่มต้น 5,390 บาท
รหัส 013-0281
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 5,390 บาท
ชื่นชอบ