แพ็คเกจ ฟิน ดำน้ำจุใจ ทัวร์ 7 เกาะ

ทัวร์ 7 เกาะซันเซ็ต เกาะยาวาซั่ม – เกาะปอดะ – เขาตังหมิง – เกาะไก่ – Unseen Thailand ทะเลแหวก – ชมความงาม ณ หาดถ้ำพระนาง – ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง @ เขาเรือบิน  

แพ็คเกจ ฟิน ดำน้ำจุใจ ทัวร์ 7 เกาะ

รหัส 010-0262
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2.699 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
194 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินกระบี่ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พัก

…… น. : เดินทางสู่ จ. กระบี่ โดยสายการบิน………… เที่ยวบิน……………..

 

…… น. : เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติกระบี่  รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ รอรับท่านที่สนามบิน ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศส่วนตัวไปยัง โรงแรมในอ่าวนาง หรือ หาดทับแขก (โรงแรมที่พักตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับท่าน ณ โรงแรม เพื่อดูแลความเรียบร้อยขณะเข้าเช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 เที่ยง/เย็น : อิสระอาหารตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ทัวร์ 7 เกาะซันเซ็ต เกาะยาวาซั่ม – เกาะปอดะ – เขาตังหมิง - เกาะไก่ Unseen Thailand ทะเลแหวก - ชมความงาม ณ หาดถ้ำพระนาง - ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง @ เขาเรือบิน - อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ริมหาด

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้าเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง : อิสระอาหารตามอัธยาศัย

12:30 : รับท่านและคณะจากโรงแรมที่พัก เพื่อพาไปยัง “ท่าเรืออ่าวนาง”

13:00 : ออกเดินทางจาก “ท่าเรืออ่าวนาง”  โดย เรือหางยาวเหมาลำ ไปยัง

 • เกาะยาวาซั่ม สนุกกับการดำน้ำตื้นและสัตว์ทะเลและปะการังหลากสีสัน
 • เกาะปอดะ เกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการอาบแดด ว่ายน้ำ ดำน้ำดูปะการังและปลาหลากหลายชนิด
 • เขาตังหมิง สนุกกับการดำน้ำและว่ายน้ำ
 • เกาะไก่ ล่องเรือถ่ายรูปชมเกาะซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวไก่ อันเนื่องจากการกัดกร่อนตามกาลเวลา
 • ทะเลแหวก เพลิดเพลินเดินเล่นสันทรายขาวซึ่งจะปรากฏให้เห็นขณะน้ำลด จุดเชื่อมต่อกันของเกาะ 3 เกาะนั่นคือ เกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ
 • หาดถ้ำพระนาง อาหารเย็น อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์บนชายหาด (2) พร้อมชมความงามของพระอาทิตย์ตกดิน
 • เขาเรือบิน สัมผัสประสบการณ์การว่ายน้ำยามกลางคืน ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง

20:00 : เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวนาง และส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก

วันที่ 3 โรงแรมที่พัก - แวะร้านของฝาก – สนามบินกระบี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

12:00 น. :ทำการ Check – Out จากโรงแรม เจ้าหน้าที่พร้อมรถรับส่งโดยสารปรับอากาศแบบส่วนตัว รอรับท่าน ณ ที่พัก พาท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่  พาท่านแวะซื้อของฝาก “ร้านจี้ออ” ร้านขายของฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนมท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ อาทิ อาหารทะเลแห้ง ท๊อฟฟี่ถั่ว ท๊อฟฟี่มะพร้าว ขนมเต้าส้อไส้ถั่ว น้ำพริกกุ้งเสียบ อินทผาลัม ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินกระบี่ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

……….. : เดินทางกลับ สนามบิน……………. โดยสายการบิน….. เที่ยวบิน ……..

……….. : เดินทางถึงสนามบิน…………กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ……..


เงื่อนไข
 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน ( รวมอาหารเช้า )
 • รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ ( รับ – ส่ง สนามบิน / โรงแรม )
 • ทัวร์วันที่ 2 ทัวร์ทะเลกระบี่ 7 เกาะซันเซ็ต ดูแพลงก์ตอน รวมอาหารเย็นบุฟเฟ่ต์ริมหาด น้ำดื่ม ผลไม้ ไกด์ท้องถิ่น อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน รถรับ-ส่งจากโรงแรม ท่าเรือ
 • เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการพักผ่อนในกระบี่
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และระหว่างการทำกิจกรรมเดย์ทัวร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ -กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารมื้ออิสระ (ตามโปรแกรมทัวร์ )
 • ค่าทิปคนขับรถ พนักงานบริการ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้)
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติกรณีชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาทต่อคน เด็ก 200 บาทต่อคน โปรดชำระ ณ จุดเช็คอิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

โรงแรม 8 ไอค่อน อ่าวนาง กระบี่ (8Icon Ao Nang Krabi) (จองวันนี้ – 31 มีนาคม 2564)

Room type จำนวน ราคา  

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

 

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว
Grand Deluxe Room 2-3 ท่าน 3,399 3,399 2,599 1,200
Grand Deluxe Room 4-5 ท่าน 3,099 3,099 2,299 1,200
Grand Deluxe Room 6-7 ท่าน 2,899 2,899 2,099 1,200
Grand Deluxe Room 8–9 ท่าน 2,699 2,699 1,899 1,200

โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช (COSI Krabi Ao Nang Beach) (จองวันนี้ – 31 มีนาคม 2564)

Room type จำนวน ราคาผู้ใหญ่  

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

 

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว
COSI Room 2-3 ท่าน 3,590 ไม่มีเตียงเสริม 2,790 1,200
COSI Room 4-5 ท่าน 3,290 ไม่มีเตียงเสริม 2,490 1,200
COSI Room 6-7 ท่าน 3,190 ไม่มีเตียงเสริม 2,390 1,200
COSI Room 8–9 ท่าน 2,990 ไม่มีเตียงเสริม 2,190 1,200

โรงแรมอันดามัน บรีซ รีสอร์ต (สำหรับการเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 05 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 )

Room type จำนวน ราคาผู้ใหญ่  

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

 

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 3,690 3,690 2,890 1,500
Deluxe Room 4-5 ท่าน 3,390 3,390 2,590 1,500
Deluxe Room 6-7 ท่าน 3,190 3,190 2,390 1,500
Deluxe Room 8–9 ท่าน 2,990 2,990 2,190 1,500

โรงแรมอ่าวนาง พริ้นซ์วิว วิลล่า รีสอร์ต ( สำหรับการเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 )

Room type จำนวน ราคาผู้ใหญ่  

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

 

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Boutique 2-3 ท่าน 5,599 5,099 4,799 3,000
Deluxe Boutique 4-5 ท่าน 5,299 4,799 4,499 3,000
Deluxe Boutique 6-7 ท่าน 5,199 4,699 4,399 3,000
Deluxe Boutique 8–9 ท่าน 5,099 4,599 4,299 3,000

โรงแรมพระนางอินน์ อ่าวนาง Phra Nang Inn (สำหรับการเข้าพัก ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564)

Room type จำนวน ราคาผู้ใหญ่  

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

 

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room (Beach /Spa Wing) 2-3 ท่าน 4,090 3,590 3,290 1,800
4-5 ท่าน 3,790 3,290 2,990 1,800
6-7 ท่าน 3,690 3,190 2,890 1,800
8–9 ท่าน 3,590 3,090 2,790 1,800

โรงแรมทับแขก ซันเซ็ต บีช รีสอร์ต ( หาดทับแขก )
สำหรับการเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2564
หมายเหตุ : การเข้าพักตรงกับวันศุกร์, วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชำระเพิ่ม 650 บาท / ห้อง /คืน

Room type จำนวน ราคาผู้ใหญ่  

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( เสริมเตียง )

 

ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room

(Pool View)

2-3 ท่าน 4,990 4,490 4,190 2,000
4-5 ท่าน 4,490 3,990 3,690 2,000
6-7 ท่าน 4,290 3,790 3,490 2,000
8–9 ท่าน 4,090 3,590 3,290 2,000

หมายเหตุ

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 192 ครั้ง
เริ่มต้น 3,499 บาท
รหัส 010-0320
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,499 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 189 ครั้ง
เริ่มต้น 5,555 บาท
รหัส 010-0260
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 5,555 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 198 ครั้ง
เริ่มต้น 1,199 บาท
รหัส 000-0240
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,199 บาท
ชื่นชอบ