แพ็คเกจ หัวหินฟินเวอร์

สนุกหลุดโลกที่สวนน้ำ Vana Nana พร้อมมื้อเที่ยงแสนอร่อย
อิ่มอร่อยมื้อค่ำในบรรยากาศริมทะเลที่ “นาวีภิรมย์”
ชื่นชมธรรมชาติกับการล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ

แพ็คเกจ หัวหินฟินเวอร์

รหัส 000-0241
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,199 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
205 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava

………. : รอต้อนรับทุกท่านที่สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง voucherกับเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายบัตร)

12.00 น. : บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายในสวนน้ำ Vana Nava

16.00 น. : เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรมตามที่ท่านได้ทำการจองหรือตามที่ระบุไว้ใน Voucher ของท่าน (โปรดแสดง Voucher แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม)

17.00 น. : บริการอาหารเย็นที่ นาวีภิรมย์ สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

09.00 น. : ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี อุดหนุนสินค้าของฝากจากทะเล “หมึกไข่แดดเดียว” ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสและซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน (โปรดตรวจสอบรอบการล่องเรือใน voucher ของท่านซึ่งจะมีตั้งแต่รอบ 09.00-15.00 น.)


เงื่อนไข
  1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  2. ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
  3. ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
  4. ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา

 

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 

อัตราค่าบริการ

  1. เดินทางได้ทุกวัน สำหรับหมู่คณะ 10 ท่านขึ้นไป
  2. ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับจองและเดินทางภายใน 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
ห้อง TWN/DBL

(2ท่าน/ห้อง)

ห้อง TRP

เพิ่มห้องละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่ม

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
 

1,199 บาท

 

 

200 บาท

 

1,199 บาท

 

700 บาท

 

500.-

 

1,000.-

*เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ

หมายเหตุ : กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ

9 ท่านเพิ่มท่านละ 50 บาท, 8 ท่านเพิ่มท่านละ 100 บาท, 7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท
6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท, 5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท, 4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท

*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
ชื่นชอบ