แพ็คเกจ เชียงใหม่สายชิลล์

แม่กำปอง / ม่อนแจ่ม – สวนป้านกเอี้ยง
มื้อเที่ยง+ชมสวนถ่ายภาพสวย CHAPULIN
ไหว้พระธาตุดอยคำ ขอพรหลวงพ่อทันใจ
พักสบายใจกลางเมืองเชียงใหม่ไนท์บาร์ซ่า

แพ็คเกจ เชียงใหม่สายชิลล์

รหัส 000-0237
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,199 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
196 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 แม่กำปอง (หรือม่อนแจ่ม เลือกได้ 1 อย่าง) – ผาน้ำลอด – CHAPULIN

เช้า : รถตู้ปรับอากาศบริการรับเข้าสู่โรงแรม (บริการรับจาก สนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น) ได้เวลาชิลล์กันแล้วเดินทางสู่ “แม่กำปอง” ตั้งอยู่ในกิ่งอำเภอแม่ออน เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อิสระให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศของธรรมชาติ หรือแวะจิบกาแฟร้านชิลล์ ได้เวลาสมควรนำท่านชมผาน้ำลอด บริเวณของผาจะมีก้อนหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้ก้อนหินให้ลำธารน้ำไหลผ่าน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แปลกตาและงดงาม บริเวณโดยรอบเป็นธรรมชาติและร่มไม้อันร่มรื่น

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร CHAPULIN อิ่มใจสบายท้องแล้วนำท่านสักการะขอพรที่ วัดพระธาตุดอยคำ  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร อายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณยอดดอยคำ ด้านบนสามารถมองเห็นอุทธยานหลวงราชพฤกษ์ มีจุดชมวิวที่สวยงาม ให้ท่านได้ขอพร พระหลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก หลายคนที่มาก็มักจะมาขอพร หรือบนบานให้การงานลุล่วงประสบความสำเร็จ

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมเอเซียโฮเต็ล หรือ ร้านอาหารเทวรส จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาไปชิลล์กันต่อด้วยการ “สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามจากสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ

วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย - ซื้อของฝาก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร ให้ท่านเช็คเอาท์ จากนั้นพาท่านแวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงใหม่ (หากท่านมีเวลา) ได้เวลารถตู้บริการส่งท่านเพื่อเดินทางกลับ (บริการส่งไป สนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น)


เงื่อนไข
 1. ค่าที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
 2. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 3. ค่ารถตู้ปรับอากาศพาเที่ยวตามระบุในรายการ
 4. ค่าล่องเรือแม่น้ำปิง
 5. ค่ารถรับส่งสนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีรถไฟ หรือจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าภาษีบริการต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามัคคุเทศก์, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ***ค่าทิปคนขับรถท่านละ 50 บาท***

(กรุณาเตรียมค่าทิปให้คนขับในวันที่จบการพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ)

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวัน สำหรับหมู่คณะ 10 ท่านขึ้นไป
 2. จองภายใน 31 มีนาคม 2564 เดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2564
โรงแรม ผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่ม

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
เอเชีย โฮเต็ล กรุ๊ป

หรือ CH Hotel

1,199 บาท 1,199 บาท 700.- 500.- 1,000.-

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านในกรณีที่ท่านมาไม่ครบจะต้องเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ดังต่อไปนี้

 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 9 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 8 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 200 บาท
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 7 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 6 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 400 บาท
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 5 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 4 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 600 บาท

หมายเหตุ : รายการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาพอากาศ หรือ การจลาจล การจลาจร หรืออื่นๆ   ที่ไม่สามารถนำพาไปยังสถานที่เที่ยวตามรายการได้

 

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 175 ครั้ง
เริ่มต้น 7,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 182 ครั้ง
เริ่มต้น 3,900 บาท
รหัส 010-0209
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,900 บาท
ชื่นชอบ