แพ็คเกจONE DAY TRIP ดำน้ำเกาะสิมิลันเต็มวัน

เกาะบายู-เกาะเมียง-เกาะบางู-เกาะสิมิลัน

แพ็คเกจONE DAY TRIP ดำน้ำเกาะสิมิลันเต็มวัน

รหัส 001-0188
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,088 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
207 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 เกาะบายู-เกาะเมียง-เกาะบางู-เกาะสิมิลัน

08.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือ ทำการเช็คอิน และฟังคำแนะนำพร้อมอธิบายโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

08.30 น. : พร้อมออกเดินทางด้วยเรือSpeed Boat จากท่าเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน

10.00 น. : เดินทางถึงเกาะ 7 (เกาะบายู) เพื่อดำน้ำตื้นชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากหลายสีสัน

11.00 น.  :เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง) ä รับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.30 น. : ออกเดินทางไปยังเกาะ 9 (เกาะบางู) สถานที่ดำน้ำตื้นที่มีทั้งปลานานาชนิดที่หายากและปะการังหลากหลายสีสัน และชมทัศนียภาพของกองหินที่กองเรียงรายอยู่บนเกาะ

14.00 น. : เดินทางไปยังเกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) เป็นสถานที่ตั้งของจุดชมวิว “หินเรือใบ” ที่ตั้งเด่นอยู่บนเกาะ ยังสามารถเล่นน้ำและพักผ่อนบริเวณชายหาดของเกาะอีกด้วย

15.00 น. : ออกเดินทางจากเกาะ 8 กลับมายังท่าเรือ

16.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • เรือspeed boat ไป-กลับ
 • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ snorkeling
 • ค่าอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายการทัวร์สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใด อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว

**เดินทางได้ตลอดเดือน มีนาคม 2564**

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Smile Airways (WE)
 • พ.ย.64 - ธ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 17 ครั้ง
เริ่มต้น 10,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - เ.ย.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 280 ครั้ง
เริ่มต้น 2,999 บาท
รหัส 007-0278
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 2,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 196 ครั้ง
เริ่มต้น 1,290 บาท
รหัส 006-0267
1 วัน 0 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,290 บาท
ชื่นชอบ