แพ็คเกจONE DAY TRIP ดำน้ำ 4 เกาะทะเลกระบี่

หาดถ้ำพระนาง-อ่าวไร่เลย์ตะวันออก-ทะเลแหวก-เกาะไก่-เกาะสี่-เกาะปอดะ

แพ็คเกจONE DAY TRIP ดำน้ำ 4 เกาะทะเลกระบี่

รหัส 001-0187
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,188 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
207 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 หาดถ้ำพระนาง-อ่าวไร่เลย์ตะวันออก-ทะเลแหวก-เกาะไก่-เกาะสี่-เกาะปอดะ

09.00 น. : ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการน้ำดื่มเย็น ๆ

09.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามติดระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำท่านชม
– ถ้ำพระนาง ถ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
– อ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลกที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาปูนแห่ งนี้

10.30 น. : นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินเล่นบนสันทรายที่เปรียบเสมือนเดินอยู่กลางท้องทะเล

11.00 น. : ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางท้องทะเลที่ถูกทั้งลมทั้งฝนกัดกร่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

11.15 น. : นำท่านเดินทางสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปลาและชมปะการังที่งดงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูนที่สวยงาม

12.00 น. : นำท่านขึ้น เกาะปอดะ ä บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสนที่ผ่อนคลายไปด้วยเสียงคลื่นของน้ำทะเล และเย็นสบายกับสายลมที่พัดให้ทุกท่านผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย

14.00 น. : นำท่านเดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพีโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ


เงื่อนไข
 • เรือspeed boat ไป-กลับ
 • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ snorkeling
 • ค่าอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและน้ำขึ้นน้ำลง

รายการทัวร์สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใด อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว

**เดินทางได้ตลอดเดือน มีนาคม 2564**

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 213 ครั้ง
เริ่มต้น 3,999 บาท
รหัส 007-0275
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,999 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 237 ครั้ง
เริ่มต้น 5,555 บาท
รหัส 006-0224
3 วัน 2 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 5,555 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 192 ครั้ง
เริ่มต้น 3,990 บาท
รหัส 006-0264
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,990 บาท
ชื่นชอบ