แพ็คเกจONE DAY TRIP เที่ยวเชียงราย Chill Chill

วัดพระแก้ว l วัดร่องเสือเต้น I วัดห้วยปลากั้ง I วัดร่องขุ่น I ไร่สิงห์ปาร์ค

แพ็คเกจONE DAY TRIP เที่ยวเชียงราย Chill Chill

รหัส 006-0267
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,290 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
261 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 วัดพระแก้ว–วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องขุ่น-ไร่สิงห์ปาร์ค

08.00 น. : เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก/บขส/สนามบิน จังหวัดเชียงราย นำท่านชม วัดพระแก้ว หรือวัดป่าญะ วัดที่พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะนำพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ ให้ท่านได้สักการะพระเจ้าล้านทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล
นำท่านเดินทางต่อสู่ วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงินแห่งเดียวของเชียงราย ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ที่คนส่วนใหญ่จะมาปฏิบัติธรรม จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดร่องขุ่น
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 น. : นำท่านชม วัดร่องขุ่น วัดที่อาจารย์เฉลิมชัย ปรารถนาที่จะสร้างวัดให้เหมือนกับสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้จุดเด่นคืออุโบสถสีขาว สะพานที่สื่อถึงนรก เพื่อให้คนที่เดินข้ามสะพานได้ลดละกิเลส ก่อนเข้าสู่พระอุโบสถ

15.00 น. : นำท่านนั่งรถรางชม ไร่สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้เที่ยวชมฟาร์ม ถ่ายรูปกับรูปปั้นสิงห์ทอง ตามอัธยาศัย

18.00 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก/บขส/สนามบิน โดยสวัสดิ์ภาพ


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (หากคณะมีผู้เดินทาง 2 ท่าน ทางเราขอเปลี่ยนเป็นรถฟอร์จูนเนอร์หรือเก๋ง ในการนำเที่ยวแทน)
 2. ค่าเข้าชมไร่สิงห์ปาร์ค เฉพาะรถรางฟาร์มทัวร์ ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจากปลายทางของท่าน
 2. ค่าอาหาร
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคาท่านละ
เดินทาง 2-3 ท่าน 2,390 บาท
เดินทาง 4-5 ท่าน 1,590 บาท
เดินทาง 6-8 ท่าน 1,290 บาท
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย และออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
จำนวนการเข้าชม 261 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 9 วัน 6 คืน
 • 72 ครั้ง
เริ่มต้น 45,700 บาท
 • มี.ค.65 - พ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 50 ครั้ง
เริ่มต้น 59,999 บาท
รหัส 013-0281
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 59,999 บาท
ชื่นชอบ