แพ็คเกจOne Day Trip แพกเกจดำน้ำ หมู่เกาะสิมิลัน

หมู่เกาะสิมิลัน เที่ยว 4 เกาะ (เกาะแปด เกาะเก้า เกาะสี่ เกาะห้า)

แพ็คเกจOne Day Trip แพกเกจดำน้ำ หมู่เกาะสิมิลัน

รหัส 023-0317
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
201 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 หมู่เกาะสิมิลัน เที่ยว 4 เกาะ (เกาะแปด เกาะเก้า เกาะสี่ เกาะห้า)

08.00 น. : ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือของซีสตาร์  (ท่าเรือทับละมุ) เพื่อทำการเช็คอิน รับประทาน ของว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ, โอวัลติน) จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม

08.30 น. : เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือ เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะที่มีปะการังที่มีสีสันสวยงามหลายชนิด ปลาหลากสีสันและหายาก เช่น กระเบนราหู ปลาวาฬ ปลาโลมา ปลาไหลมอนเร่ ปลาการ์ตูน สิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ ในทะเลอันดามัน มี 9 เกาะ ด้วยกัน

10.00 น. : เดินทางสู่จุดดำน้ำจุดแรก เกาะห้า (เกาะ 5) เกาะปายู (เกาะ 6) ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสัน มีกองหินขนาดใหญ่ที่มีปะการังอ่อนขึ้นอยู่ทั่ว จุดนี้ง่ายแก่การดำน้ำตื้น เพราะมีลักษณะคล้ายกับลากูน น้ำสวยใสเหมือนสระว่ายน้ำ มองเห็นพื้นทรายใต้ทะเลที่ขาว สวยเป็นอย่างยิ่ง

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค ณ ชายหาดขาวบริสุทธิ์บนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4) เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาดซึ่งสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้น

13.00 น. : เดินทางสู่จุดดำน้ำจุดแรกที่ เกาะ 9 หรือเกาะบางู สถานที่ดำน้ำ ที่มีทั้ง พันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้ม ตัดกับกองหินสวยงามตระการตา

14.15 น. : เดินทางมาถึง เกาะ 8 หรือเกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของ “หินเรือใบ” หรือ “Sail Rock จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ สามารถมองเห็นวิว “อ่าวเกือก” หรือ “Donald Duck Bay” ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา และทุกท่านยังสามารถว่ายน้ำและอาบแดดบนหาดทรายสีขาวเรือ

15.15 น. : ออกเดินทางออกจากเกาะแปด กลับสู่ท่าเรือส่วนตัว ของ ซีสตาร์

16.30 น. : เดินทางถึงท่าเรือซีสตาร์พร้อมด้วยความประทับใจและทรงจำที่ยอดเยี่ยม


เงื่อนไข
 1. ค่ารถส่งไป-กลับ จากโรงแรมเขาหลัก-ท่าเรือทับละมุ (หากรับที่โรงแรมในภูเก็ตเพิ่มท่านละ 300 )
 2. ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ (ท่าเรือทับละมุ-หมู่เกาะสิมิลัน)
 3. อาหารกลางวันปิคนิค พร้อมเครื่องดื่ม
 4. มัคคุเทศน์นำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน
 5. ประกันอุบัติเหตุฯ นักท่องเที่ยว
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 7. บริการยืมฟรี! เสื้อชูชีพ และ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 8. ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2564
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

โดยเรือ Speed Boat พิเศษ 1,990 บาท/ท่าน

 1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง ล่าช้าของรอบเรือ, สภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 3. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง เรือบริการ (ความล่าช้าของรอบเรือ การยกเลิกรอบเรือ ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบริษัทขนส่ง เรือบริการ พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทขนส่ง เรือบริการ)  หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกแพคเก็จบางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
 5. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • พ.ค.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 181 ครั้ง
เริ่มต้น 10,990 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • เม.ย.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 186 ครั้ง
เริ่มต้น 9,590 บาท
รหัส 024-0244
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 9,590 บาท
 • Nok Air (DD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 16 ครั้ง
เริ่มต้น 9,555 บาท
รหัส 011-0038
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 9,555 บาท
ชื่นชอบ