ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาติที่สวยงดงามชวนหลงใหล
หมู่บ้านเซอร์แมทฉากหลังเป็นความสวยงามของยอด     เขาแมททอร์ฮอร์น
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส  ถ้ำน้ำแข็ง  สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK
พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส
ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ทาซ – แองเกิลเบิร์ก- ลูเซิร์น

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FABULOUS SWITZERLAND , At Ubon Travel
รหัส 003-0604
วันที่เดินทาง
พ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
79,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
25 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.30 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - เมือง Stein am Rhein – เมืองซูริค

02.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR837

05.45 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS

08.25 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวบินที่ QR095

13.40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ช่วงฤดูร้อน) จากนั้น นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง50ก.ม.ใช้เวลา50นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทาง โดยมีแม่น้ำไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมือง

ให้ท่านชมความงามของ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณ พรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจของน้ำตกไรน์ จากนั้น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมือง Stein am Rhein (ระยะทาง20ก.ม.ใช้เวลา30นาที)  เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อได้เป็นเมืองทีมีเอกลักษณ์ในการนำเสนองานศิลปะ วัฒณธรรม และ กิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลาย สามารถสังเกตได้แทบทุกบ้านจะมีการวาดภาพเรื่องราว หรือระบายสีระเบียงให้สวยงามสะดุดตา นำท่านเดินทางเข้าที่พักเมืองซูริค (ระยะทาง55ก.ม.ใช้เวลา1ชม.)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)

วันที่ 3
เมืองซูริค – เมืองเบิร์น - Zentrum Paul Klee - Federal Palace of Switzerland - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - Berner Minster - Aubonne Oulet - เมืองเจนีว่า – เก้าอี้สามขา – ทะเลสาบเจนีวา -น้ำพุจรวดเจ็ทโด – วิหารเซนต์ปิแอร์ – นาฬิกาดอกไม้ - เมืองโลซานน์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง126ก.ม.ใช้เวลา1.45ชม.)  นครหลวงอัน งามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำาคําที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ ปัจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก จนได้เวลาอันสมควร Zentrum Paul Klee เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีงานศิลปะมากมายของศิลปินระดับโลกอย่าง Paul Klee สมควรต้องย่ำเท้ามาให้ถึง ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองทางทิศตะวันออกของกรุงเบิร์น  ตัวอาคารได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อดัง Renzo Piano

ชม Federal Palace of Switzerland หรือ The Parliament Building ซึ่งก็คือตึกรัฐสภาของประเทศสวิตเซอร์แลนด หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge) จุดประสงค์เพื่อเป็นประตูเมืองและได้มีการสร้างเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1530 ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ไฮไลท์ที่ต้องรอชมทุก ๆ 5 นาที ก่อนจะครบรอบชั่วโมงจะมีตุ๊กกาออกมาเต้นระบำให้นักท่องเที่ยวได้หยุดมองหยุดชมกันอีกด้วย มีอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในเบิร์น Berner Minster ยังเป็นที่รู้จักกันในนามของมหาวิหารเบิร์นและวิหารเซนต์วินเซนต์ มหาวิหารเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปลายยุคกลางและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสถาปัตยกรรมของเมือง Church of the Holy Ghost โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเป็นโบสถ์นิกายคาลวินนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในสวิสและยังเป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ คริสตจักรสไตล์บาโรกตอนปลายเพดานสีขาวบริสุทธิ์ผนังการตกแต่งที่นุ่มนวลและรายละเอียดอื่น ๆ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีว่า (Geneva) (ระยะทาง16ก.ม.ใช้เวลา2ชม.)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การทูต เป็นเมืองที่มี ตั้งอยู่มากที่สุดในโลก ชม เก้าอี้สามขา (The broken chair) ถูกสร้างขึ้นในปี 1997 ตั้งอยู่ที่จัตุรัส Place des Nations ด้วย ตัวเก้าอี้ตั้งประชันหน้าประตูทางเข้าสำนักงานสหประชาชาติ

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake) เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะและ  สวนหย่อมที่สวยงาม ดึงดูดสายตาด้วย น้ำพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวิหารเซนต์ปิแอร์ (St Peter’s Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกว่า 850  ปี นาฬิกาดอกไม้ จุดถ่ายรูปสำคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองข้ามไปจะเห็น  ร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสัน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ Aubonne Outlet (ระยะทาง46ก.ม.ใช้เวลา40นาที) เอาท์เลตขนาดใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายเช่นADIDAS, DIESEL, MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, GEOX, PUMA, GUESS และสินค้าแบนด์ดังต่างๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง25ก.ม.ใช้เวลา30นาที)

วันที่ 4
เมืองโลซานน์ - มหาวิหารแห่งโลซานน์ - Place de la Palud - Escaliers du Marche - Three monkey monuments - Le Pavillon Thaïlandais - Château d'Ouchy และ Promenade - เมืองเวเว่ย์ - ส้อมยักษ์ The Fork - Chaplin Statue - Photography Museum - เมืองมองเทรอซ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ชม มหาวิหารแห่งโลซานน์ (Cathédrale de Lausanne) ตามชื่อเดิมเป็นโบสถ์คาทอลิก เป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรปและถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกชม Place de la Palud ซึ่งคุณจะได้เห็นน้ำพุที่เก่าแก่ที่สุดของ Lausanne

ชม Escaliers du Marche เชื่อมต่อกับตลาด Place de la Palud ไปด้านบน ข้างบันไดและขึ้นกับพวกเขาในชั้นของระเบียงเป็นแถวของอาคารที่เกิดขึ้นจากศตวรรษที่ 16 หากคุณกำลังปีนขึ้นไปคุณสามารถปีนได้โดยการหยุดที่Café le Barbare อันเก่าแก่บนลานระเบียงหนึ่งแห่งสำหรับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน ชม Château d’Ouchy และ Promenade เป็นย่านใกล้เคียงริมทะเลสาบของ Ouchy ซึ่งโรงแรม Belle Epoch หรูหราแห่งนี้เชื่อมต่อด้วยทางเดินเล่นไปด้วยดอกไม้ท่ามกลางท่าเรือ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey)

แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้น ชาลี แชปปลิ้น(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่ และ Photography Museum ที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวของช่างภาพและการถ่ายภาพตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพมากมาย สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายภาพเป็นสถานที่อีกที่นึงที่ต้องมา

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางผ่าน เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใช้เวลา20นาที)

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่าน เข้าชมปราสาทซิลยอง (Chillon castle) *ราคานี้รวมค่าเข้า* แห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
เมืองทาซ - หมู่บ้านเซอร์แมท – ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น – เมืองอินเทอร์ลาเคิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train *ราคานี้รวมค่าโดยสาร* มีเวลาให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม  และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส

เที่ย: รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

บ่าย : นำท่านนั่ง Shuttle Train ลงมาที่สถานีด้านล่างแล้วนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคิน (Interlaken)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
เมืองอินเทอร์ลาเคิน – เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK - เมืองลูเซิร์น – ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ทดสอบ PCR TEST

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ระยะทาง85ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์

ชมถ้ำแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ย: รับประทานอาหารเที่ยง พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส

บ่าย : นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงมาที่สถานีด้านล่างและเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา1ชม.)  จากนั้น นำท่าน ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ (Reuss  River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิตตลอดทาง

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 7
เมืองลูเซิร์น – เมืองซุค - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ท่าอากาศยานซูริค – ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านสู่ เมืองซุค (Zug) (ระยะทาง 31 ก.ม.ใช้เวลา30นาที) ได้อิสระเลือกซื้อสินค้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของเมือง และอิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมือง เก่าซูริค

อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.40 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR096

23.20 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

02.20 น. : เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR836

13.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. ค่าบริการและค่าทำวีซ่า VISA 5,000 บาท
 8. ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 6 ของการเดินทาง เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย
 9. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 10. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 11. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 EURO หรือ 1,900 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 8. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR 1 ครั้ง พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
ช่วงเดินทาง
18/05/2022 25/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
79,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FABULOUS SWITZERLAND
เดินทาง 18/05/2022 25/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 15,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน